Op 18 september 2023 werd een besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat het Vlaamse doelgroepenbeleid aanpast in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2019 -2024.

 

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente,  duurzame werkervaring

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden vervangen door een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen (doelgroepvermindering) bij de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Voorwaarden

De voorwaarden om het recht te openen op deze nieuwe doelgroepvermindering zijn gelijklopend aan de voorwaarden verbonden aan de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden.

De werknemer moet

  • op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding minstens de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de leeftijd van 58 jaar nog niet bereikt hebben; en
  • voor de indiensttreding minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB zijn ingeschreven.

 

Het kan zowel gaan om uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloongerechtigden, personen met RIZIV-uitkering, personen met een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid als niet-beroepsactieve personen zonder uitkering.

 

Volgende periodes worden hierbij aan inactiviteit gelijkgesteld:

  • de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
  • de periodes van detentie;
  • de periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende als die onderbreking maximaal drie maanden bedraagt.

 

Verder moet het refertekwartaalloon (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) onder de loongrens van 10.000 euro blijven.

Bedrag en duur van de doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering voor de indienstneming van personen zonder recente, duurzame werkervaring bestaat uit een forfaitaire vermindering van 1.000 euro tijdens het kwartaal van de indienstneming en de drie daaropvolgende kwartalen.  

 

Ook bij deze doelgroepvermindering wordt door RSZ rekening gehouden met deeltijdse  tewerkstelling  of  onvolledige  prestaties  zoals  dit  bij  alle  doelgroepverminderingen het geval is.

 

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Een werkgever met vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest geniet een forfaitaire doelgroepvermindering van 600 euro per kwartaal voor oudere werknemers die in dienst zijn in de onderneming, de zogenaamde oudere zittende werknemers. Vanaf 62 jaar (2023) wordt het verminderingsbedrag verhoogd naar 1.500 euro/kwartaal.

 

De vermindering wordt enkel toegekend voor oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal de loongrens van 13.945 euro/kwartaal  niet overschrijdt. In afwijking hiervan bedraagt de loongrens voor het vierde kwartaal telkens 18.545 euro behalve voor de uitzendsector waar deze verhoogde loongrens geldt voor het 1ste kwartaal van het jaar.

 

In 2021 werd beslist om de leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar gradueel op te trekken naar

  • 59 jaar of ouder in 2022 (61 jaar voor vermindering 1.500 euro);
  • 60 jaar of ouder in 2023 (62 jaar voor vermindering 1.500 euro);
  • 61 jaar of ouder in 2024 (62 jaar voor vermindering 1.500 euro);

 

In het huidige besluit wordt deze verhoging voortgezet naar 62 jaar vanaf 2025, en zal de werknemer dus minimaal 63 jaar moeten zijn op de laatste dag van het kwartaal om het recht te openen op verhoogde vermindering van 1.500 euro.

Overgangsmaatregelen

Oudere zittende werknemers die op 31 december 2023 minstens de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt, blijven tot de laatste dag van het kwartaal voor het kwartaal waarin ze de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt, in aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering van 600 euro/kwartaal.

 

Oudere zittende werknemers die op 31 december 2024 minstens de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt, blijven tot de laatste dag van het kwartaal voor het kwartaal waarin ze de leeftijd van 63 jaar hebben bereikt, in aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering 1.500 euro/kwartaal.

Na 8 kwartalen hebben ze recht op de vermindering voor de zittende ouderen.

 

Overzicht

 

Oudere zittende werknemers - vanaf 1 januari 2023

Leeftijd  werknemer op de laatste dag v/h kwartaal

Basisbedrag doelgroepvermindering per kwartaal

Duur doelgroepvermindering

Van 60 tot 61 jaar  600 € Voor de kwartalen van tewerkstelling in deze leeftijdsvork
Vanaf 62 jaar  1.500 € Tot en met het kwartaal van vertrek

 

 

Oudere zittende werknemers - vanaf 1 januari 2024

Leeftijd  werknemer op de laatste dag v/h kwartaal

Basisbedrag doelgroepvermindering per kwartaal

Duur doelgroepvermindering

Vanaf 61 jaar  600 € Voor de kwartalen van tewerkstelling in deze leeftijdsvork
Vanaf 62 jaar  1.500 € Tot en met het kwartaal van vertrek

 

 

Oudere zittende werknemers - vanaf 1 januari 2025

Leeftijd  werknemer op de laatste dag v/h kwartaal

Basisbedrag doelgroepvermindering per kwartaal

Duur doelgroepvermindering

Vanaf 62 jaar  600 € Voor de kwartalen van tewerkstelling in deze leeftijdsvork
Vanaf 63 jaar  1.500 € Tot en met het kwartaal van vertrek

 

 

Deze forfaits worden toegepast voor voltijdse werknemers met volledige kwartaalprestaties. Voor deeltijdse werknemers en voltijdse werknemers met onvolledige kwartaalprestaties worden de forfaits geproratiseerd.

 

 

Oudere niet werkende werkzoekenden

Leeftijd  werknemer op de laatste dag v/h kwartaal

Basisbedrag doelgroepvermindering per kwartaal

Duur doelgroepvermindering

Vanaf 58 jaar Volledige vrijstelling van de patronale basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (25%) Kwartaal van indiensttreding + 7 volgende kwartalen

 

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 18 september 2023

Gepubliceerd op28 Nov 2023