Op 14 juli 2023 is een wet verschenen in het Belgisch Staatsblad ter uitbreiding van het politiek verlof.

 

De  werknemers die het mandaat of ambt van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden of OCMW-voorzitter uitoefenen, krijgen de keuze tussen twee formules politiek verlof. Binnen eenzelfde mandaat of ambt kunnen beide formules afwisselend worden opgenomen:

  • ofwel blijft hij als werknemer gewoon verder werken en kan hij gedurende maximaal twee arbeidsdagen per week van het werk afwezig zijn;
  • ofwel schorst hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst tijdens de uitoefening van zijn mandaat. Dit recht wordt slechts toegekend voor de uitoefening van één enkel mandaat of ambt.

 

Dit wordt vanaf 14 juli 2023 uitgebreid voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de privésector en het ambt van burgemeester uitoefenen wanneer zij in hun gemeente of stad geconfronteerd worden met een noodsituatie als gevolg waarvan de buitengewone en aanhoudende beschikbaarheid van de betrokken werknemer in zijn hoedanigheid van burgemeester onontbeerlijk is.

 

Een noodsituatie wordt in deze context gedefinieerd  als “elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijke leven in de betrokken gemeente of stad veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen."

  • Enerzijds wordt het aantal dagen politiek verlof dat op weekbasis kan worden opgenomen in dergelijke noodsituaties uitgebreid. De nieuwe regeling laat toe dat een werknemer die het ambt van burgemeester uitoefent en geconfronteerd wordt met een noodsituatie boven op het bestaande recht op politiek verlof (max. 2 dagen per week) het recht heeft om gedurende maximum het aantal arbeidsdagen dat hij wekelijks dient te presteren, afwezig te zijn van het werk, en dit zolang de noodsituatie aanhoudt.
  • Anderzijds wordt voorzien dat werknemers die het politiek verlof opnemen om het hoofd te bieden aan een noodsituatie, voor de betrokken afwezigheidsdagen hun recht op loon behouden.  Dit recht op loonbehoud wordt ook voorzien voor de dagen politiek verlof die de werknemer gewoonlijk opneemt, wanneer deze dagen worden opgenomen tijdens de periode waarin de buitengewone noodsituatie aanhoudt.Werkgevers kunnen het aan de werknemer betaalde brutoloon (vermeerderd met de werkgeversbijdragen die aan de sociale zekerheid werden gestort) voor de betrokken periode terug te vorderen van de betrokken gemeente of stad.

 

Bron: Wet van 27 juni 2023  tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening  van een politiek mandaat, BS 14 juli 2023

Gepubliceerd op13 May 2024