26 jun 2023

 

Sinds 1 juni is een nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot het melden van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Concreet wordt het toepassingsgebied van de beschermde personen uitgebreid en zijn de formele vereisten geschrapt.  

 

Wat is er veranderd? 
  • Voorheen werden enkel de slachtoffers beschermd, en die getuigen die in het kader van een officiële klacht een schriftelijke getuigenverklaring hadden afgelegd.  
  • Voortaan worden volgende werknemers beschermd:  
    • Werknemers die menen slachtoffer te zijn van geweld of pesterijen die verband houden met een discriminatiegrond of ongewenst seksueel gedrag. 
    • Werknemers die de beschermde persoon hebben verdedigd of in diens voordeel hebben getuigd, zowel formeel als informeel. 
  • Bovendien gaat de bescherming nu ook in zodra de werkgever op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte zou kunnen zijn. Vanaf dan is ontslag of elke andere nadelige maatregel die verband houdt met de feiten uitdrukkelijk verboden. De beschermde werknemer kan een bewijs vragen van zijn melding (aan de werkgever, leidinggevende, vertrouwenspersoon, …), maar dit is op zich geen vereiste om bescherming te genieten. Een mondelinge melding is voldoende.  

 

Gepubliceerd op24 Oct 2023