Ter uitvoering van het afsprakenkader van 6 april 2023 dat op interprofessioneel niveau is gesloten binnen de Groep van Tien heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR)   de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170 gesloten, waarin voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 het recht op uitkeringen voor landingsbanen vanaf 55 jaar wordt voorzien voor werknemers met een lange loopbaan, die een zwaar beroep uitoefenen of die in dienst zijn bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

 

Dit recht geldt enkel indien er binnen de sector een sectorcao gesloten wordt voor de periode van 1 juli 2023 tet en met 30 juni 2025 in uitvoering van cao nr. 170.
Opdat werknemers die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak met een niet opgericht paritair comité of niet werkend paritair comité ook van dit recht kunnen genieten, voorziet cao nr. 170 ook in een toetredingsprocedure via cao, toetredingsakte of arbeidsreglement.

 

Het recht op afwezigheid bij de werkgever in het kader van landingsbanen dat is vastgelegd in cao nr. 103 blijft evenwel behouden op 50 jaar in geval van lange loopbaan, zwaar beroep, of onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

De discrepantie tussen het recht op landingsbaan en het recht op uitkeringen blijft dus bestaan.

 

 

Bron: Cao nr.  170 van 30 december 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Gepubliceerd op13 May 2024