De forfaitaire kilometervergoeding die federale ambtenaren ontvangen voor de verplaatsingen die ze met hun persoonlijk voertuig doen voor beroepsdoeleinden wordt ieder kwartaal geïndexeerd.

 

Een werkgever in de privésector kan dit bedrag ook toekennen als kostenvergoeding aan de werknemer die, in opdracht van zijn werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen.

 

Vanaf 1 juli 2023 bedraagt het bedrag van de kilometervergoeding tot en met 30 september 2023 € 0,4237 per kilometer. Het vorige bedrag van toepassing voor de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 was € 0,4246 per kilometer.

 

Het bedrag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Opgelet: sommige sectoren verwijzen naar het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Voor deze sectoren geldt nog steeds een jaarlijkse indexatie. Het nieuwe bedrag van deze forfaitaire kilometervergoeding, geldig voor de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2024, werd vastgelegd op 0,4280 EUR. Dit bedrag werd vorige week bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Bronnen:

  • Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 16 november 2022.
  • Omzendbrief nr. 721 dd. 9 juni 2023. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. Periode van 1 juli 2023 t.e.m. 30 september 2023, BS 28 juli 2023.
  • Omzendbrief nr. 722. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. Periode van 1 juli 2023 t.e.m. 30 juni 2024, BS 25 juli 2023.
Gepubliceerd op13 May 2024