Volgens het begrotingsakkoord 2023 hebben werkgevers voor de periode van 1 april 2023 tot 31 maart 2025 recht op een werkhervattingspremie als

 • Een werknemer of een werkloze die minstens een jaar arbeidsongeschikt is geweest, terugkeert naar het werk dat past bij zijn gezondheidstoestand tijdens de arbeidsongeschiktheid, met de toestemming van de geneesheer-directeur van zijn ziekenfonds
 • Een zelfstandige die minstens een jaar arbeidsongeschikt is geweest, keert terug naar werk dat past bij zijn gezondheidstoestand terwijl hij arbeidsongeschikt is, met de toestemming van de raadgevend arts van zijn ziekenfonds.

 

De precieze voorwaarden zullen worden vastgelegd in een koninklijk besluit dat op 2 juni 2023 door de federale ministerraad wordt goedgekeurd, maar nog niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft op zijn website al meer informatie over de voorwaarden om recht te hebben op de premie.

De werknemer verricht de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) op basis van :

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut
 • een statutaire benoeming
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

 

Beoogde tewerkstelling:

 • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 - onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling)) ;
 • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

 

Uitgesloten tewerkstelling:

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
 • een flexi-job
 • gelegenheidswerk
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

 

Per werknemer wordt slechts één terugkeerpremie toegekend.

Om de premie aan te vragen, moet de werkgever ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk een (elektronische) aanvraag sturen naar het ziekenfonds.

Een elektronisch aanvraagformulier zal binnenkort beschikbaar zijn. Het ziekenfonds zal de terugkeerpremie betalen als aan alle voorwaarden is voldaan. Deze betaling zal ten laatste gebeuren op het einde van de tweede kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de werkgever de aanvraag heeft ingediend.

 

Bronnen:

 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Programmawet van 26 december 2023, B.S. 30 december 2022
 • Ministerraad van 2 juni 2023
Gepubliceerd op13 May 2024