In uitvoering van het interprofessioneel afsprakenkader dat binnen de Groep van 10 gesloten is, wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op 1 juli 2023 herzien. 

De NAR heeft de herwaarderingscoëfficiënt op 1,0078 bepaald. Dit betekent dat de aanvullende vergoedingen voor de werknemers in SWT en in halftijds brugpensioen vanaf 1 juli 2023 worden verhoogd.  

Deze verhoging is echter niet volledig van toepassing voor wie recent in SWT stapte.  

 

Volgende herwaarderingscoëfficiënten worden toegepast per 1 juli 2023 :  

  • 1,0078 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op het referteloon dat vóór januari 2022 van kracht was 
  • 1,00585 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op grond van het loon van de maanden januari, februari of maart 2022 
  • 1,0039 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op grond van het loon van de maanden april, mei of juni 2022 
  • 1,00195 indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op grond van het loon van de maanden juli, augustus of september 2022 

 

De aanvullende vergoeding berekend op grond van het loon van de maanden oktober, november en december 2022 (en later) wordt niet geherwaardeerd.  

Ook de grens van het brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon wordt aan de herwaarderingscoëfficiënt aangepast. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt dit plafond 4.851,02 euro (voltijds SWT).  

De aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen die de werkgever, onder bepaalde voorwaarden, moet betalen aan oudere werknemers die nachtarbeid in ploegendienst deden en van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd  wordt ook geherwaardeerd met een coëfficiënt van 1,0078  en wordt dus bepaald op 176,70 euro per maand vanaf 1 juli 2023.   

Deze vergoeding wordt toegekend aan:  

  • Werknemers van 50 jaar en ouder die om medische redenen geen nachtwerk meer kunnen doen;  
  • Werknemers van 55 jaar en ouder die geen nachtwerk in ploegendienst meer willen doen.  

 

Bronnen :

  • Collectieve arbeidsovereenkomst 17/42 van 30 december 2023 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen  
  • Collectieve arbeidsovereenkomst 46/27 van 30 mei 2023 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties  

Gepubliceerd op13 May 2024