De voornaamste wijzigingen: 

  • De beschermde criteria worden aangepast. Voortaan voorziet de wetgeving in het criterium van de sociale toestand waarmee de huidige sociale situatie van de persoon bedoeld wordt. Het criterium “verandering van geslacht” wordt vervangen door “medische of sociale transitie”; 

  • Expliciete erkenning van meervoudige discriminatie dat betrekking heeft op situaties waarin een persoon het slachtoffer is van een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling op grond van meerdere beschermde criteria; 

  • Een uitdrukkelijke verwijzing naar het concept van discriminatie door associatie wordt opgenomen in de drie antidiscriminatiewetten alsook een uitdrukkelijke verwijzing naar het concept van discriminatie op grond van een vermeend kenmerk; 

  • Voor de beoordeling van de rechtvaardiging is de rechtvaardigingsregeling van toepassing die het gunstigst is voor de persoon die door het verschil in behandeling wordt getroffen. 

 

Wijziging op het vlak van de schadevergoeding:  

  • Een verhoging van de bedragen van de forfaitaire schadevergoeding voor discriminatie buiten de werksfeer; 

  • Een jaarlijkse indexering van de bedragen van de forfaitaire schadevergoeding voor discriminatie buiten de werksfeer. 

 

Bron: Wet van 28 juni 2023 houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS, 20 juli 2023 

Gepubliceerd op13 May 2024