De feiten

Onze mobiliteit is aan het veranderen. Ook de individuele verwachtingen van medewerkers ten aanzien van mobiliteit verschuiven voortdurend. Een bedrijfswagen, geen bedrijfswagen, een kleinere/grotere bedrijfswagen, een bedrijfsfiets, een hybride woon-werkverplaatsing …   allemaal voorkeuren gestuwd vanuit behoeftes uit het professionele leven maar ook vanuit een specifieke thuissituatie. Deze tendens wordt ook bevestigd in onderzoeken. Zo blijkt dat gedeelde mobiliteit momenteel in de lift zit: 40% van de mensen die na de C-pandemie bevraagd werden, wensen meer gebruik te maken van deze nieuwe vorm van transport terwijl 60% van de Belgische medewerkers vinden dat er onvoldoende mobiliteitsopties aangeboden worden.

 

Daarnaast botsen we in het mobiliteitsdossier op verschillende paradoxen en pittige uitdagingen. Bedrijfswagens worden duurder maar staan vaker stil. Verkeersopstoppingen nemen toe terwijl parkeermogelijkheden schaarser worden. Je wil hybride woon-werkverkeer aanmoedigen, maar stoot op een verhoogde workload voor HR en payroll.

 

Tot slot leven we vandaag in een wereld die ons stuwt naar alternatieve vervoersmiddelen en een elektrificatie van het wagenpark.

 

Kortom allemaal uitdagingen die zeker zoveel opportuniteiten creëren.

 

De impact - op jou als werkgever

 

Het leidt geen twijfel dat het mobiliteitsvraagstuk zich vandaag om bovenstaande evidente redenen bij iedere werkgever opdringt. Maar het gaat verder. Wil je als werkgever je plek op de arbeidsmarkt behouden of versterken, dan zal een innoverend en attractief mobiliteitsbeleid een belangrijke rol spelen.

 

Een alternatieve benadering van mobiliteit moet dus worden uitgedacht en dit vereist helder en innovatief denken over de toekomst ervan. En dit geldt zowel voor jou als werkgever als voor jouw medewerkers. De realiteit (wat hebben we, waar werken we, waarvoor verplaatsen we ons …) en de wenselijkheid (wat zouden we graag willen, wat willen we veranderen, wat willen we behouden …), moeten elkaar ergens in het midden ontmoeten, ook rekening houdend met (al dan niet beperkte) budgetten die je hiervoor wenst in te zetten.

 

De vraagstukken

 

Onze ervaring leert ons dat werkgevers in deze context vaak met dezelfde vragen worstelen:

 • Hoe past het mobiliteitsverhaal in onze strategie als werkgever?
 • Hoe kunnen wij ons in het mobiliteitsverhaal profileren en hoe verhoudt zich dit eventueel tot ons maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Hoe kunnen  we onze strategie vertalen in een mobiliteitsbeleid en hoe bepalen we onze prioriteiten?
 • Valt duurzaamheid en flexibiliteit te rijmen met financiële haalbaarheid?
 • We wensen medewerkers aan te moedigen om zich minder met de (bedrijfs)wagen naar het werk te verplaatsen om het gebrek aan parkeerruimte op te vangen, hoe doen we dit het best? Wat is hiervan de budgettaire impact?
 • We stellen in ons bedrijf hybride woon-werkverplaatsingen vast, in combinatie met een hybride medewerkerspopulatie (met en zonder bedrijfswagen), wat doen we op het vlak van kostenvergoedingen, hoe capteren we die verplaatsing, hoe verwerken we dit correct op fiscaal parafiscaal vlak?
 • Welke mogelijkheden zijn er om enerzijds te gaan voor duurzaamheid en flexibiliteit in ons mobiliteitsbeleid en anderzijds de workload voor HR en payroll tot een minimum te beperken op dat vlak?

 

Een feit is dat individualisering en flexibilisering key zijn in deze context.

 

Onze approach

 

Zoals eerder aangegeven, is het mobiliteitsvraagstuk complex omdat het een multidisciplinaire aanpak vereist. Een aanpak die gaat van strategie, naar beleid, over een conforme implementatie naar een correcte verwerking in de payroll. Bovendien is er ook een rechtstreeks verband met telewerk. Telewerk dat verstrengeld zit met personeelsplanning op lange termijn (gelet op de wijzigende competenties die hier dikwijls vereist zijn), de infrastructuur, het welzijn van de medewerkers (work-life) …

 

 

Vanuit Attentia HR Consulting kunnen wij jou als werkgever op diverse vlakken ontzorgen en bijstaan bij het uitwerken van een nieuwe visie op mobiliteit, gekoppeld aan jouw nieuwe manier van (tele-)werken.

 

Onze aanpak vertrekt vanuit jouw noden:

 

 • We helpen je  een mobiliteitsstrategie van af scratch te bepalen en een mobiliteitsbeleid te definiëren. We betrekken hierbij de nodige stakeholders en houden met verschillende relevante aspecten rekening (bv. verwachtingen van de medewerkers, budgettaire impact, de haalbaarheid van bepaalde mobiliteitskeuzes rekening houdend met betrouwbare en geïndividualiseerde data, compliance met de wettelijke bepalingen …). Zodra het mobiliteitsbeleid werd gedefinieerd, begeleiden we jou bij de implementatie ervan tot op het niveau van de verwerking in de payroll.
   
 • Heb je jouw mobiliteitsstrategie met bijhorende beleid zelf al bepaald en blijkt daar bv. uit dat je een wettelijk of extra-wettelijk mobiliteitsbudget wenst te implementeren, al dan niet gekoppeld aan een flexibel verloningsplan? Ook dan helpen we je graag verder.