De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de versterking van de werkbonus voor werknemers met lage lonen.

 

In lijn met het afsprakenkader tussen de sociale partners voor de periode 2021-2022 en 2023-2024 en in uitvoering van de notificatie van de ministerraad van 16 juli 2021 over het sociaal akkoord van de Groep van Tien, wordt het nettoresultaat van de verhoging van het bruto minimumloon met 35,70 euro verhoogd tot 50 euro netto per werknemer op 1 april 2024.

 

Om deze nettoverhoging van het nettoloon met 50 euro te realiseren zal de fiscale werkbonus voor de werknemers met een lager loon gericht worden versterkt. Zo zal de sociale werkbonus opgesplitst worden in een A-component voor alle lage lonen en een B-component voor de laagste lonen. De fiscale werkbonus kan aldus gecibleerd worden versterkt voor enkel de laagste lonen.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

 

 

Bron: Ministerraad 27 oktober 2023 (News.Belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024