verzuim absenteïsme ziekte

Ziekte primeert op wettelijke vakantie

Sinds 1 januari 2024 voorziet de wetgever dat, als je ziek wordt tijdens je vakantieperiode (wettelijke vakantie) je arbeidsovereenkomst niet langer geschorst blijft wegens vakantie. Ziekte primeert dus voortaan op wettelijke vakantie.

Dit wil dus zeggen dat je je geplande (wettelijke) vakantiedagen niet meer ‘kwijt’ bent, maar dat je ze op een later tijdstip (tijdens het lopende kalenderjaar) kan opnemen.

Ben je DOTS gebruiker?

Als een medewerker zich ziek meldt tijdens zijn wettelijk verlof en zijn ziekteperiode registreert in DOTS, dan worden geplande vakantiedagen automatisch omgezet in arbeidsongeschiktheid. De teller "wettelijk verlof" wordt geactualiseerd, zodat de verlofdagen weer beschikbaar worden.

Mogelijkheid tot overdracht van wettelijke vakantiedagen

Vanaf 2024 is het mogelijk om wettelijke vakantiedagen die je wegens ziekte of ongeval, onmogelijk kon opnemen vóór het einde van het jaar alsnog op te nemen binnen de 24 maanden na het einde van het vakantiejaar.

De uitbetaling van deze dagen gebeurt in één keer op 31 december van het vakantiejaar waarin je deze wettelijke vakantie in principe had moeten opnemen.

loonkostcalculator

Vakantiedagen worden anders verrekend

Wanneer je vakantie opneemt op basis van een vakantieattest, wordt 90% van het vast brutodagloon van die maand afgetrokken. De verrekening van je attest gebeurt dus niet meer in één keer, je zal per opgenomen vakantiedag 10% van je vast brutodagloon ontvangen.

In december wordt dan de definitieve eindverrekening gemaakt.

In de FAQ hieronder lees je alles over vertrekvakantiegeld en de verrekening ervan sinds 2024.

 • Wat is het vertrekvakantiegeld?

  Het vertrekvakantie is het vakantiegeld dat de vorige werkgever bij de uitdiensttreding heeft uitbetaald voor nog niet opgenomen vakantiedagen waarvoor wel recht werd opgebouwd bij die vorige werkgever. De vorige werkgever vermeldt dit vakantiegeld op het vakantieattest dat wordt bezorgd aan de werknemer, die dit attest vervolgens bezorgt aan de nieuwe werkgever om de vakantiedagen waarvoor recht werd opgebouwd daar te mogen opnemen.

  De nieuwe werkgever op zijn beurt mag in ruil voor deze opname van vakantie de bedragen aan enkel vertrekvakantiegeld vermeld op het vakantieattest verrekenen met het loon dat hij verschuldigd is aan de werknemer.

 • Hoe wordt het vertrekvakantiegeld bij bedienden verrekend?

  Sinds 2024 geldt voor deze verrekening een nieuwe regeling. 

  Voortaan vindt deze verrekening niet langer in één keer plaats, maar wel in twee fasen.

  In de eerste fase zal de nieuwe werkgever telkens wanneer de bediende vakantie neemt, waarvoor het recht werd opgebouwd bij een vorige werkgever, 90% van het brutoloon voor die dagen vakantie inhouden. De bediende ontvangt dus voor die vakantiedagen nog een brutoloon van 10%.

  In de tweede fase zal de nieuwe werkgever bij de loonverwerking voor de maand december -of bij een eventuele vroegere uitdiensttreding- een eindverrekening maken. Hierbij bepaalt de nieuwe werkgever eerst hoeveel vakantiegeld de werknemer had moeten ontvangen. Vervolgens worden hiervan de reeds ontvangen bedragen (de eerder vermelde 10% brutoloon) in mindering gebracht. Ten slotte brengt de nieuwe werkgever ook de van de vorige werkgever ontvangen bedragen aan enkel vertrekvakantiegeld, zoals vermeld op het vakantieattest, in mindering.

  Blijkt na deze rekensom dat de bediende teveel vakantiegeld heeft ontvangen, dan zal de nieuwe werkgever op het loon voor de maand december -of de maand van vroegere uitdiensttreding- een extra inhouding uitvoeren. Heeft de bediende te weinig ontvangen dan zal op dat moment een bijbetaling door de nieuwe werkgever gebeuren. Deze inhouding of bijbetaling die wordt uitgevoerd naar aanleiding van de eindverrekening, zal zichtbaar zijn op een loonstrook van de bediende voor de maand december.

Nood aan ondersteuning of raad?

Een nauwgezette loonberekening en een correcte toepassing van de wetgeving zijn een absolute must in je bedrijf. De wetgeving is complex, onze adviseurs begeleiden je met plezier.

Gepubliceerd op03 Jul 2024