Op 23 november 2023 werd de wet houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

De belangrijkste bepalingen hiervan zijn 

 

Werkgeversgroeperingen 

Er komt meer duidelijkheid over de juridische vormen waaronder een werkgeversgroepering kan worden opgericht om toelating te krijgen te functioneren als werkgeversgroepering. Zo wordt de mogelijkheid van een werkgeversgroepering onder de vorm van een economisch samenwerkingsverband (ESV) opgeheven en onder de vorm van een vennootschap onder firma (VOF) ingevoegd, naast de bestaande mogelijkheid van een VZW. Werkgeversgroepering opgericht in de vorm van een ESV, moeten de vorm van een vennootschap onder firma aannemen. Deze omvorming moet uiterlijk op 1 januari 2024 plaatsvinden. Anders verliest men de erkenning als werkgeversgroepering. 

 

Deze regels treden op 3 december 2023 in werking (10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad) 

 

Verplichte aanstelling vertrouwenspersoon voor bepaalde ondernemingen 

Ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen worden verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. 

 

Deze verplichting treedt in werking op 1 december 2023. 

 

Wijzigingen voorwaarden economische werkloosheid voor bedienden  

Om een beroep te kunnen doen op het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden moet men een onderneming in moeilijkheden zijn en een substantiële daling kunnen bewijzen van de omzet, de productie of de bestellingen, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat. Als bewijs van de daling moet de btw-aangifte worden toegevoegd aan de aanvraag.  

 

Er bestaan evenwel ondernemingen die niet aan de btw zijn onderworpen, zoals sommige ondernemingen uit de social profit. Daarom wordt voorzien dat deze ondernemingen de daling van hun omzet, productie of bestellingen kunnen bewijzen op basis van alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften. 

 

Deze maatregel treedt op 3 december 2023 in werking (10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad) 

 

Vroegtijdige stopzetting tijdskrediet  

Een vroegtijdige stopzetting of een inkorting van een lopend tijdskrediet is slechts mogelijk in onderling akkoord tussen de werkgever en werknemer. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin het gerechtvaardigd zou zijn dat de werknemer dit eenzijdig kan beslissen, zonder dat de werkgever zich hiertegen kan verzetten. Vandaar dat nu de mogelijkheid wordt ingevoerd om een koninklijk besluit te sluiten waarin de mogelijkheid wordt gegeven aan werknemers het recht toe te kennen om hun lopend tijdskrediet eenzijdig te beëindigen, met andere woorden het lopend tijdskrediet vroeger dan overeengekomen stop te zetten zonder akkoord van de werkgever.  

 

Het is afwachten of er een koninklijk besluit komt, in welke gevallen een vroegtijdige eenzijdige beëindiging mogelijk zal zijn en onder welke voorwaarden.  

Vroegtijdige stopzetting tijdskrediet  

Een vroegtijdige stopzetting of een inkorting van een lopend tijdskrediet is slechts mogelijk in onderling akkoord tussen de werkgever en werknemer. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin het gerechtvaardigd zou zijn dat de werknemer dit eenzijdig kan beslissen, zonder dat de werkgever zich hiertegen kan verzetten. Vandaar dat nu de mogelijkheid wordt ingevoerd om een koninklijk besluit te sluiten waarin de mogelijkheid wordt gegeven aan werknemers het recht toe te kennen om hun lopend tijdskrediet eenzijdig te beëindigen, met andere woorden het lopend tijdskrediet vroeger dan overeengekomen stop te zetten zonder akkoord van de werkgever.  

 

Het is afwachten of er een koninklijk besluit komt, in welke gevallen een vroegtijdige eenzijdige beëindiging mogelijk zal zijn en onder welke voorwaarden.  

 

Nieuw indexeringsmechanisme loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof  

Werknemers die educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het bedrag van het loon voor de uren educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof evenwel beperken tot een bepaalde grens.  

 

Tot en met het schooljaar 2022 -2023 werd dit grensbedrag na advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad in een door de ministerraad goedgekeurd koninklijk besluit vastgelegd.  

 

Er wordt nu vanaf het schooljaar 2023 – 2024 een automatische indexering zonder vereiste van een in de Ministerraad overlegd besluit en zonder vereiste van een advies van de NAR geïntroduceerd. 

 

Toeslag bij tijdelijke werkloosheid 

In het kader van de begrotingscontrole 2023 besliste de federale regering als besparingsmaatregel om de uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024 te verlagen van 65% naar 60% van het (begrensd) loon van de werknemer.   

 

Als compensatie voor dit inkomensverlies wordt nu een nieuwe toeslag ingevoerd van 5 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid ten laste van de werkgever of het Sociaal Fonds.  

 

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2024. 

 

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023 

Gepubliceerd op15 Jan 2024