Een nieuwe nota van de FOD Werkgelegenheid, opgesteld in overleg met de RVA en het RIZIV, biedt richtlijnen voor het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan werknemers in een re-integratietraject of bij medische overmacht, die niet langer arbeidsongeschikt zijn volgens de ziekteverzekering, maar ook niet in staat zijn hun eerder overeengekomen werk te hervatten. Voordien verliep die procedure veel complexer.

Waarover gaat het precies?

Na zes maanden kan de ziekteverzekering beslissen dat een werknemer niet langer arbeidsongeschikt is, waardoor die werknemer ook geen uitkering meer krijgt. Maar pas na negen maanden kan die werknemer een medische overmacht aanvragen. Om de drie maanden daartussen te overbruggen, was het tot voor kort bijzonder complex om een tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht aan te vragen via de RVA. De nieuwe procedure van de FOD Werkgelegenheid maakt dit nu eenvoudiger.

Wat zijn de voorwaarden?

De algemene voorwaarden voor het verkrijgen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen omvatten onder andere het niet ontvangen van gewaarborgd loon, geen recht meer hebben op ziekte-uitkeringen, en door de adviserend arts arbeidsgeschikt verklaard zijn, maar niet in staat het overeengekomen werk uit te voeren. Daarnaast moet er geen aangepast werk beschikbaar zijn en mag de aanvraag niet binnen de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vallen. De maximale duur van deze uitkeringen is normaliter beperkt tot 12 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 24 maanden in bijzonder gemotiveerde gevallen.
Bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht of bij vrijwillig ontslag na definitieve arbeidsongeschiktheid verklaard te zijn, kan de werknemer aanspraak maken op een volledige werkloosheidsuitkering, mits aan alle voorwaarden voor toelating en vergoeding voldaan is.

Wat met werknemers in re-integratie?

Specifiek voor het re-integratietraject kunnen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht worden toegekend tijdens het traject, afhankelijk van verschillende factoren zoals de beslissingen van de arbeidsarts en de beschikbaarheid van aangepast werk. In geval van definitieve arbeidsongeschiktheid of als het re-integratietraject niet leidt tot terugkeer naar werk, bestaan er specifieke regelingen voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen.


Meer informatie vind je terug op de website van de RVA.

Gepubliceerd op13 May 2024