Verhoging van de sectorale mobiliteitsvergoeding in het vooruitzicht

De federale ministerraad van 3 mei 2024 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het plafond van de mobiliteitsvergoeding aanpast.

In sectoren waar de werkplaats niet vast is bepaald, bestaat er soms een forfaitair systeem van terugbetaling van verplaatsingskosten, de mobiliteitsvergoeding. 

Dit voordeel is uitgesloten uit het loonbegrip en dus vrij van persoonlijke RSZ-bijdragen, indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

•    de forfaitaire regeling van terugbetaling en de vergoedingen die zij vast stelt moeten worden vastgelegd in een algemeen verbindend verklaarde sectorcao; 
•    het bedrag van de vergoeding niet meer bedragen dan  0,1579 euro per kilometer afstand tussen de woonplaats en de werkplaats, te berekenen op de afstand heen en terug.

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding werd voor het laatst aangepast in 2020.

Op initiatief van de sociale partners heeft het ontwerp van koninklijk besluit als doelstelling de maximale mobiliteitsvergoeding te verhogen van 0,1579 euro tot 0,1929 euro per kilometer woon-werkverkeer. Deze verhoging is gebaseerd op veranderingen in de afgevlakte gezondheidsindex.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Zodra meer informatie beschikbaar is, houden we je verder op de hoogte !

Bron : Federale ministerraad van 3 mei 2024 (News.Belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024