De aanhoudende regenval van de voorbije weken heeft in bepaalde gebieden voor aanzienlijke wateroverlast gezorgd. Hierdoor is het voor sommige werkgevers onmogelijk om hun werknemers tewerk te stellen.

 

De RVA bevestigt dat in dat geval volgende principes van toepassing zijn :

 

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

In principe gaat het in eerste instantie om tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer indien de wateroverlast de uitvoering van het werk onmogelijk maakt.

 

Voorbeelden :

  • hevige regenval waardoor metselwerken of ruwbouwwerken onmogelijk worden;
  • regen waardoor een firma die wegmarkeringen doet, ten gevolge van een nat wegdek, niet kan werken;
  • ……

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan enkel aangevraagd worden voor arbeiders.

 

De werkgever moet de werknemers op voorhand verwittigen indien er niet gewerkt kan worden wegens slecht weer. Voor de werkgevers uit de bouwsector moet dit gebeuren uiterlijk bij de aankomst op de werf.

 

Indien de werkgever de werknemers niet op voorhand verwittigd heeft en de werknemers zich reeds naar het werk hebben begeven of hun werk reeds hebben aangevat hebben ze recht op gewaarborgd dagloon. Er kan voor die dagen geen beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

 

Voor de werknemers in de bouwsector gelden er afwijkende regels. In het geval dat het werk reeds was aangevat ze hebben voor de gewerkte uren recht op hun volledig loon, voor de niet-gewerkte uren hebben ze recht op een verminderd loon. De werkgever moet ook geen loon betalen indien de werknemers uiterlijk bij aankomst op de werf verwittigd worden dat ze het werk niet kunnen aanvatten wegens slecht weer. De werknemers kunnen voor die dag nog tijdelijk werkloos gesteld worden wegens slecht weer.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Uitzonderlijk kan voor de wateroverlast tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

Elke situatie moet afzonderlijk worden beoordeeld, rekening houdend met de concrete feitelijke omstandigheden.   Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het stormweer kan worden  aangevraagd zowel voor arbeiders als voor bedienden.

 

De volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing :

  • Om van overmacht te kunnen spreken, moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk gemaakt zijn door de wateroverlast. Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel bemoeilijkt is maar niet onmogelijk is, kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
  • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk zijn.  Indien de werknemer zijn arbeidsovereenkomst nog kan uitvoeren,  maar omwille van persoonlijke redenen, die te maken hebben met de wateroverlast, niet gaat werken, dan kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

 

Inzake gewaarborgd dagloon gelden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dezelfde principes als voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. 

 

Procedure

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (arbeiders) of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (arbeiders of bedienden) invoert ten gevolge van het stormweer, moet een mededeling versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. De gewone procedure is bijgevolg van toepassing.

 

Indien het gaat om een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moeten ook bewijsstukken toegevoegd worden waaruit de overmacht blijkt (bv. foto’s van de schade). Enkel indien de overmacht voldoende is aangetoond, kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard.

De beslissing over het al dan niet aanvaarden van de tijdelijke werkloosheid berust bij de directeur van het werkloosheidsbureau, in functie van de concrete feitelijke omstandigheden en deze algemene richtlijnen.

 

De werkgever overhandigt maandelijks een controleformulier C3.2A aan de werknemer, behalve als de werknemer gebruik maakt van een elektronische eC3.2.

 

Als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, moet de werkgever een elektronische aangifte ASR scenario 2 verrichten bij de aanvang van de werkloosheid.

 

Na afloop van de maand moet de werkgever een elektronische aangifte ASR scenario 5 doen voor de uren tijdelijke werkloosheid.

 

Bron: RVA

Gepubliceerd op15 Jan 2024