Sinds 1 januari 2024 kunnen de werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, de vakantiedagen die samenvallen met de dagen arbeidsongeschiktheid behouden. 

De niet opgenomen vakantiedagen kunnen op een later tijdstip in het vakantiejaar worden opgenomen. Dit impliceert dat de normale regels omtrent het gewaarborgd loon en verlies van gewaarborgd loon moeten worden toegepast voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een vakantieperiode.  

De arbeidsongeschikte werknemer moet hiervoor zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid en zijn verblijfplaats als hij zich niet op zijn thuisadres bevindt. 

Ook voorziet de wetgeving dat de werknemer, om de arbeidsongeschiktheid te bewijzen, een geneeskundig getuigschrift aan de werkgever bezorgt. Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van de arbeidsongeschiktheid, van de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. Er is evenwel geen sanctie voorzien voor het ontbreken van gegevens.  

De werknemer doet dat binnen een termijn van twee werkdagen vanaf de dag van ongeschiktheid, tenzij een andere termijn werd overeengekomen. In geval van overmacht maakt de werknemer het geneeskundig getuigschrift over binnen een redelijke termijn. 

Er werd nu per koninklijk Besluit kan een specifiek model van medisch attest vastgesteld voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Het gebruik ervan is evenwel facultatief: een arts is echter niet verplicht om dit model van medisch attest te gebruiken. 

Bron : 

  • Koninklijk besluit van 22 december 2023 tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, B.S. 29 december 2023 
Gepubliceerd op13 May 2024