In ons bericht van 12 mei 2023 gaven we meer toelichting over een wet die voorziet in een n een maximale opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer van 13 weken en dit voor alle arbeiders en bedienden. Deze wetgeving is in werking getreden op 28 oktober 2023.

 

Met ingang van 28 oktober 2023 moet rekening worden gehouden met de navolgende regels bij de vaststelling van de opzeggingstermijn

 

Opzegging door de werknemer:  in alle gevallen geldt een maximale opzeggingstermijn van 13 weken

Een wet van 23 maart 2023 heeft de zogenaamde twee-stappenregel afgeschaft (kliksysteem) wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst opzegt die is aangevangen vóór 1 januari 2014.

 

Vanaf 28 oktober 2023 moet de werknemer die zulk een arbeidsovereenkomst opzegt, enkel nog rekening houden met de door de Wet Eenheidsstatuut ingevoerde “nieuwe” opzeggingstermijn 

 

Dit betekent dat wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst opzegt, de opzeggingstermijn maximum 13 weken kan bedragen.  Dit geldt zowel voor arbeiders, als voor bedienden (met inbegrip van de hogere bedienden).

 

Opzegging door de werkgever:  behoud van het derde lid van artikel 68 van de Wet Eenheidsstatuut

De hierboven vermelde wet van 23 maart 2023 voorzag – per vergissing – ook in de afschaffing op 28 oktober 2023 van de regel van artikel 68, derde lid, van de Wet Eenheidsstatuut.

 

Laatstgenoemde regel bepaalt dat, bij opzegging door de werkgever van een arbeidsovereenkomst van een hogere bediende die is aangevangen vóór 1 januari 2014, de opzeggingstermijn van deel I wordt vastgesteld op 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden.

 

Met een recente wet die op 26 oktober 2023 werd aangenomen in het parlement, wordt die onbedoelde afschaffing van artikel 68, derde lid, van de Wet Eenheidsstatuut ongedaan gemaakt.  Die bepaling zal dus vanaf 28 oktober 2023 onverminderd behouden blijven, met dien verstande dat daar voortaan aan wordt toegevoegd dat toepassing moet worden gemaakt van een geldige clausule over de opzeggingstermijn als die bestond op 31 december 2013.

 

Bronnen :

  • Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023.
  • Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen
  • Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
Gepubliceerd op15 Jan 2024