Deze nieuwe sectoren kunnen echter een gehele of gedeeltelijke uitsluiting van flexi-jobtewerkstelling vragen (opt-out). In sectoren waar nog geen flexi-jobs mogelijk zijn, kunnen de sociale partners op sectorniveau een cao sluiten om flexi-jobtewerkstelling geheel of gedeeltelijk toe te laten (opt-in).

De vraag tot opt-in of opt-out moet ten laatste op 30 september aan de RSZ worden bezorgd. De opt-in of opt-out treedt dan bij koninklijk besluit in werking op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Als overgangsmaatregel kunnen de toelatingen en uitsluitingen in 2024 op kwartaalbasis gevraagd worden.

Op 25 april 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat de eerste opt-ins en opt-outs regelt vanaf 1 april 2024.

Sectoren opt-out

Werkgevers die onder één van volgende paritaire comités vallen kunnen vanaf 1 april 2024 niet langer volledig of gedeeltelijk gebruik maken van flexi-jobtewerkstelling:

 • het paritair comité voor de landbouw (PC 144.00)
 • het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145.00) met uitzondering van werknemers en werkgevers van het tuinbouwbedrijf waarvan de activiteit bestaat uit :
  • het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België;
  • het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld;
 • het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) voor wat de dienstboden en hun werkgevers betreft 

Sectoren opt-in

In de Vlaamse publieke sector kunnen volgende werkgevers vanaf 1 april 2024 flexi-jobwerknemers tewerkstellen:

 • De werkgevers die onder het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) vallen met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91), of publieke werkgevers die als hoofdactiviteit kinderopvang hebben (NACE 88.91). Deze werkgevers moeten gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of afhangen van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien mag het jaarlijks toegelaten totaal arbeidsvolume aan flexi-jobtewerkstelling bij de werkgever maximaal 20 procent bedragen van het totaal arbeidsvolume van alle werknemers gepresteerd bij die werkgever. Deze laatste voorwaarde treedt pas in werking op 1 juli 2024;
 • het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap voor wat betreft:
  • het officieel onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap waarvan de hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 en 85.609, voor zover het bij deze laatste code gaat om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet, -koepel of scholengroep;
  • het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, voor zover het om functies gaat waarvoor gewoonlijk gesubsidieerd personeel, dat niet onder de CAO-wet valt, wordt ingezet. De hoofdactiviteit van de gesubsidieerde inrichting moet beantwoorden aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601, 85.609, voor zover het bij deze laatste code gaat om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet, -koepel of scholengroep;
 • de werkgevers uit de sport- en cultuursector, binnen de publieke sector vallen met een hoofdactiviteit die beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 93.1 of 90. Deze werkgevers moeten gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of afhangen van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 2024 tot uitvoering van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs, B.S. 25 april 2025

Gepubliceerd op13 May 2024