De ministerraad van 9 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat diverse bepalingen inzake seizoensarbeid omvat.

Het ontwerp beoogt de mogelijkheid om 100 halve dagen te werken uit te breiden tot alle handarbeiders die tewerkgesteld zijn in een onderneming met als hoofdactiviteit, een activiteit die beantwoordt aan een omschrijving zoals opgenomen onder NACE-code 01.4 of onder NACE-code 01.5 voor activiteiten met betrekking tot het fokken van dieren.

Het ontwerp voorziet ook in de opheffing van het specifieke dagforfait vanaf de 66e tot en met de 100e dag seizoensarbeid in de witloofteelt. Het bestaande dagforfait voor de eerste 65 dagen wordt voortaan dus ook gebruikt voor de berekening van de sociale bijdragen voor de 66e tot en met de 100e dag seizoensarbeid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron : Ministerraad 9 februari 2024 (News.Belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024