Geïndexeerde grensbedragen op 1 januari 2024

De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, worden op 1 januari 2024 aangepast aan de index.

Het KB van 12 december 2023 past de inkomensgrenzen op basis waarvan het voor overdracht of beslag vatbare deel wordt bepaald aan de index van de consumptieprijzen aan.

Basisbedrag Art. 1409 G.W.

01.01.2024

01.01.2023

€ 669,30

€ 1.341,00

€ 1.316,00

€ 718,89

€ 1.440,00

€ 1.414,00

€ 793,26

€ 1.589,00

€ 1.560,00

€ 867,63

€ 1.738,00

€ 1.706,00

De berekening van het voor overdracht of beslag vatbare deel is niet alleen afhankelijk van het bedrag van het netto-inkomen van de debiteur maar ook van de oorsprong van het inkomen.

Naargelang de oorsprong van het inkomen

Als het inkomen afkomstig is uit arbeid: arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, … .

 

Nettoloon

Beslag- of overdraagbaar

Maximum

Tot € 1.341,00

Niets

-

Van € 1.341,01 tot € 1.440,00

20%

€ 19,80

Van € 1.440,01 tot € 1.589,00

30%

€ 44,70

Van € 1.589,01 tot € 1.738,00

40%

€ 59,60

Vanaf € 1.738,01

Alles

Onbeperkt

Als het inkomen afkomstig is van andere activiteiten: vervangingsinkomens zoals uitkeringen van het ziekenfonds, werkloosheidsuitkeringen, … .

Nettoloon

Beslag- of overdraagbaar

Maximum

Tot € 1.341,00

Niets

-

Van € 1.341,01 tot € 1.440,00

20%

€ 19,80

Van € 1.440,01 tot € 1.738,00

40%

€ 119,20

Vanaf € 1.738,01

Alles

Onbeperkt

Opmerking: indien iemand een inkomen uit arbeid cumuleert met één of meerdere vervangingsinkomens, moet rekening worden gehouden met de toepasselijke drempels voor inkomen uit arbeid (tabel 1).

Verhoging naargelang de kinderlast

Het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt verhoogd tot 83 euro per kind ten laste (i.p.v. 81 euro).

Het begrip ‘kind ten laste’ wordt gedefinieerd door vier cumulatieve criteria. Eén van die criteria betreft de middelen waarover het kind beschikt. Het maximumbedrag van die middelen wordt ook op 1 januari 2024 aangepast.

 

Overzicht van de vier criteria:

 • De leeftijd van de persoon ten laste: iedereen die jonger dan 25 is of die onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt.
 • Het kind mag niet beschikken over netto-inkomsten die hoger zijn dan:
  • 797,00 euro als de ouder die titularis is van in beslag genomen of overgedragen inkomsten samenwoont;
  • 485,00 euro als de ouder die titularis is van in beslag genomen of overgedragen inkomsten alleenstaand is;
  • 954,00 euro als het kind het statuut van gehandicapte heeft.
 • Er moet een bevoorrechte band bestaan tussen de schuldenaar en het kind: de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten moet uit hoofde van een verwantschap in de eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder in aanzienlijke mate bijdragen in de kosten voor huisvesting, levensonderhoud en opvoeding van het kind.
 • De titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten moet het bewijs leveren dat hij in aanzienlijke mate bijdraagt in de kosten voor huisvesting, levensonderhoud of opvoeding van het kind. In het betrokken besluit worden twee gevallen vermeld waarin deze voorwaarde vermoed wordt te zijn vervuld: duurzaam samenwonen en storting van een bijdrage die hoger is dan 83 euro.

Om deze verhoging te genieten, moet de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten een (te vernieuwen) verklaring indienen door middel van een formulier waarvan het model is vastgelegd bij het ministerieel besluit van 23 november 2006. Bij dit formulier moeten de stukken worden gevoegd die aantonen dat de aangevoerde last daadwerkelijk bestaat evenals een verklaring op erewoord dat het kind niet beschikt over eigen inkomsten die hoger liggen dan voormelde bedragen. 

 

Bronnen:

 • KB van 12 december 2023 tot uitvoering van artikel 1409, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 18 december 2023.
 • Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in art. 1, 4e lid van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van art. 1409, §1, 4e lid en 1409, §1bis, 4e lid van het Ger. W. inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 18 december 2023
Gepubliceerd op13 May 2024