Wanneer een werknemer definitief ongeschikt is om de arbeid zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst uit te voeren, kan er beroep gedaan worden op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen na doorlopen van een wettelijk vastgelegde procedure.

Vanaf 1 april 2024 zal de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen een bijdrage van 1.800 euro moeten betalen aan een Terug Naar Werk-fonds (TNW-fonds) beheerd door het RIZIV.

De als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde zal vervolgens een beroep kunnen doen op een tussenkomst van het TNW-fonds om gespecialiseerde dienstverlening op maat in te kopen bij een erkende dienstverlener met het oog op zijn sociaalprofessionele re-integratie.

Deze verplichting vervangt de bijzondere regeling van outplacement, op basis waarvan de werkgever die zich beroept op medische overmacht aan de werknemer een outplacementbegeleiding ter waarde van 1 800 euro moet aanbieden. Deze regeling zal worden opgeheven.

Deze maatregel werd reeds ingevoerd door de programmawet van 26 december 2022. Bij koninklijk besluit wordt de datum van inwerkingtreding ervan nu bepaald op 1 april 2024.

Concreet dient de werkgever die zich beroept op medische overmacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd:
1.    het TNW-fonds in kennis te stellen van een aantal identificatiegegevens van zowel de werkgever als de betrokken werknemer;
2.    de bijdrage van 1.800 euro te betalen aan het TNW-fonds.

De werkgever zal deze kennisgeving door middel van een elektronisch (of papieren) formulier kunnen verrichten en zal vervolgens een uitnodiging tot betaling ontvangen van het TNW-fonds.

Verdere informatie over de wijze van deze kennisgeving en betaling, evenals over de werking van het TNW-fonds in het algemeen, zal kunnen bekomen worden op de website van het TNW-fonds

Gepubliceerd op13 May 2024