De ministerraad van 27 oktober 2023 heeft op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een aanpassing van de loongrens van de “zeerlagelonencomponent” van de RSZ-bijdragevermindering.

 

In uitvoering van het afsprakenkader tussen de sociale partners voor de periode 2021-2022 en de periode 2023-2024 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd via de collectieve arbeidsovereenkomsten 43/15 en 43/16. Ten gevolge daarvan zal dit interprofessionele minimumloon op 1 april 2024 met 35,70 euro bruto stijgen.

 

Om de stijging van de loonkosten voor werkgevers ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen met 35,70 euro vanaf 1 april 2024 te compenseren, werd tijdens de begrotingsopmaak 2024 beslist om de zeer lage lonencomponent van de structurele vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen te versterken.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad.

 

Bron: Ministerraad 27 oktober 2023 (News.Belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024