Met de zomer in aantocht kijkt iedereen uit naar vakantie. Maar wat als één van je medewerkers ziek wordt voor of tijdens die vakantie. Kunnen medewerkers die verloren vakantiedagen nog recupereren en opnemen op een later tijdstip?  

 

De startdatum van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van belang. Wanneer een werknemer ziek wordt vóór de aanvang van zijn vakantie, dan kan hij de vakantiedagen die samenvallen met de ongeschiktheid, later opnemen.

 

Een medewerker neemt 2 weken vakantie. Twee dagen voor de start van zijn vakantie, valt hij ziek. Hij is gedurende 7 dagen arbeidsongeschikt. De 5 dagen die tijdens zijn geplande verlof vallen, kan hij later opnemen.    

 

Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan loopt het verlof gewoon door alsof hij niet ziek is. Hij heeft dus niet het recht om die verlofdagen later op te recupereren.

 

Een medewerker neemt 1 week vakantie. Tijdens die week vakantie valt hij jammer genoeg 3 dagen ziek. Deze 3 vakantiedagen is hij kwijt.

Is er verandering op til?  

Ja, zeker! Het Europees Hof van Justitie oordeelde de voorbije jaren in verscheidene arresten dat een medewerker die ziek wordt tijdens zijn vakantie, het recht moet hebben om zijn vakantiedagen later op te nemen.  

 

Een koninklijk besluit van 8 februari 2023 wijzigt nu ook de Belgische vakantiewetgeving op dit vlak.  

Een medewerker zal vanaf vakantiejaar 2024 het recht hebben om de betaalde vakantiedagen die samenvallen met een periode van arbeidsongeschiktheid op een later tijdstip op te nemen. Opgelet: ziektedagen die samenvallen met wettelijke vakantiedagen mogen dan niet beschouwd worden als jaarlijkse vakantiedagen, ook niet als deze zich voordoen tijdens de vakantie.  

 

Er zijn wel een aantal verplichtingen die de medewerker zal moeten naleven. Zo moet hij zijn werkgever, in geval van arbeidsongeschiktheid, onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt en moet hij steeds een geneeskundig voorschrift voorleggen aan de werkgever. De medewerker zal ook uitdrukkelijk moeten meedelen dat hij gebruik wenst te maken van het recht op behoud van zijn vakantiedagen.  

Let wel: deze wijzigingen gaan pas in vanaf 2024. Voor de komende vakantieperiode blijft alles dus bij het oude.