Pesten beperkt zich niet tot de schoolbanken: ook op het werk komt het vaker voor dan je zou denken. Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid om pesten op de werkvloer tegen te gaan en ze hebben er ook baat bij: een goed antipestbeleid zorgt voor meer retentie en minder verzuim.  

Of iemand pest of gepest wordt is niet louter aan het karakter van de persoon te wijten. In een artikel over het onderwerp zegt Stijn Baert, professor Arbeidseconomie aan de UGent, dat ook de werkomgeving een verklaring biedt. “Daar waar stress heerst, wordt vaker gepest. Een slechte baas, te veel werkdruk, een gebrek aan inspraak of eentonig werk zorgen voor meer spanning en frustratie onder de medewerders. Zulke stresssituaties zijn de ideale voedingsbodem voor pesten en gepest worden,” luidt het. “Een gezonde werkomgeving, een positief sociaal klimaat en een respectvolle bedrijfscultuur zijn cruciaal om stress en pesten te voorkomen.”  

Ook als bedrijf heb je er belang bij om pesten aan te pakken, want de gevolgen zijn ernstig: in organisaties waar er gepest wordt is er meer ziekteverzuim en een lagere retentiegraad. Maar wat kan je als werkgever doen om pesten te voorkomen?  

 

First things first: herken pestgedrag

Pesten op het werk kan uiteenlopende vormen aannemen: iemand negeren, uitsluiten van vergaderingen, informatie onthouden, iemand voortdurend onderbreken of niet aan het woord laten, iemand enkel nutteloze of net onmogelijke opdrachten geven, geen taken geven of net overladen met werk. Ook wanneer iemand systematisch en onrechtmatig wordt bekritiseerd, beledigd, gekleineerd, of wanneer er bijvoorbeeld roddels worden verspreid, wordt deze persoon gepest. Gedragingen die erop gericht zijn om iemands persoonlijkheid, waardigheid, fysieke en/of psychische integriteit aan te tasten en die gedurende een bepaalde tijd plaats hebben, kunnen gedefinieerd worden als pestgedrag. 
Een exacte definitie vind je op de website van de FOD WASO.  
 
 

Bied een luisterend oor

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen. Heb je minder dan 50 mensen in dienst, dan moet je een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk onder de arm nemen, zoals Attentia. Heb je meer dan 50 medewerkers in dienst, dan kan je zelf beslissen of je beroep doet op een externe dienst, of je iemand intern aanstelt. 
 
De preventieadviseur focust zich vooral op het beleid, maar is ook beschikbaar voor gesprekken op vraag van medewerders. Als je dat wenst, kan je ervoor kiezen om naast de PAPSY ook een of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. De vertrouwenspersoon is een individueel aanspreekpunt voor medewerkers die met bepaalde moeilijkheden kampen (bijvoorbeeld problemen met een leidinggevende, pesterijen door collega’s, verslavingsproblematiek in de privésfeer, financiële moeilijkheden en schulden, …).  Vertrouwenspersoon word je na het succesvol afronden van een vijfdaagse basisopleiding. 

 

Voorzie psychologische begeleiding

Sinds 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om psychologische begeleiding te voorzien bij een traumatische gebeurtenis op het werk. Ook pesterijen vallen hieronder. Met het Employee Assistance Program van Attentia kunnen je medewerkers 7/7 anoniem en gratis terecht bij een hulpverlener, wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen op het werk of in hun privéleven. 
 

 

Is everybody happy? Doe een welzijnsbevraging

Voorkomen is beter dan genezen. Een regelmatige welzijnsbevraging is belangrijk om heikele punten vroeg op te sporen en tijdig aan te pakken.  
Bij Attentia bieden wij verschillende welzijnsbevragingen aan:  

  • De SENSOR-bevraging: een uitgebreide en diepgaande bevraging die meestal om de 5 jaar plaatsheeft
  • De PULSE-bevraging: een kortere bevraging die focust op één aspect en meerdere malen per jaar kan plaatsvinden
  • De continue bevraging: het hele jaar door de vinger aan de pols houden via ultrakorte surveys die maar 1 minuut in beslag nemen  

We raden aan om steeds beroep te doen op een combinatie van de drie.