De deadline voor de opmaak van het verplichte opleidingsplan nadert. Voor 31 maart 2024 moet elke onderneming met twintig werknemers of meer een opleidingsplan opstellen. We leggen je graag uit waar je op moet letten. 

Waarom het verplichte opleidingsplan? 

Tegen 2030 mikt ons land op een werkgelegenheidsgraad van 80 percent. Om die doelstelling te halen, vraagt de arbeidsdeal van 2023 grote inspanningen op vlak van verplichte opleidingen voor werknemers. Die moeten verankerd zijn in een opleidingsplan 

Een uitgebalanceerd opleidingsplan is niet enkel een must, maar ook een kans. Met artificiële intelligentie, robotisering en digitalisering evolueert de arbeidsmarkt nu eenmaal razendsnel.  

Door de juiste opleidingen aan te bieden, haal je de nodige vaardigheden in huis voor de jobs die vandaag nog niet bestaan. Zo blijf je concurrentieel én boost je je employer brand.  

Formele versus informele opleidingen in het opleidingsplan 

Werkgevers met minstens twintig werknemers moeten voortaan elk jaar vóór 31 maart een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen. In het plan zijn twee types opleidingen: 

Formele opleidingen:  

 • Formele opleidingen gaan door op een locatie die gescheiden is van de werkplek. 
 • Het gaat over cursussen en stages ontwikkeld door lesgevers en opleiders waarbij een attest wordt afgeleverd aan werknemers die de opleiding voltooid hebben.  
 • Formele opleidingen vragen een hoge graad van organisatie 
 • Ze mogen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of een externe partij

Informele opleidingen:

 • Informele of minder formele opleidingen zijn vormingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk zelf. 
 • Ze gaan door op de werkplek. 
 • Ze vragen om een hoge graad van zelforganisatie in tijd, ruimte en inhoud: door de individuele leerling of een groep leerlingen. 
 • Deelname aan digitale opleidingen, conferenties, beurzen etc. vallen ook onder informele opleidingen.  

Als werkgever beslis je zelf welke opleidingen je in het opleidingsplan opneemt. Er is daarbij geen verplicht model maar zowel formele als informele opleidingen zijn verplicht.  

Het plan moet bovendien toelichten op welke manier de opleidingen bijdragen tot de algemene opleidingsinspanning die sectoraal is vastgesteld 

In de sectorcao’s kunnen minimumvoorwaarden vastgesteld worden waaraan een opleidingsplan moet voldoen voor werkgevers die onder het toepassingsgebied van die overeenkomst vallen. 

Maak je opleidingsplan inclusief 

Werkgevers moeten hierbij extra aandacht schenken aan risicogroepen die mogelijk bijzondere noden hebben op vlak van opleidingen, zoals bijvoorbeeld:  

 • Werknemers ouder dan 50 jaar  
 • Werknemers van buitenlandse afkomst 
 • Werknemers met een handicap   
 • Werknemers in knelpuntberoepen  
 • Werknemers van alle mogelijke genderdimensies 

Communicatie naar werknemers  

Het opleidingsplan wordt besproken op de ondernemingsraad of via de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet zijn advies uiterlijk tegen 15 maart 2024 formuleren. Zij moeten het ontwerp minstens 15 dagen voor de vergadering ontvangen.  

Is er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in het bedrijf? Dan wordt er rechtstreeks naar de werknemers gecommuniceerd, ook uiterlijk tegen 15 maart.  

De paritaire (sub)comités kunnen bepaalde minimale voorwaarden stellen waaraan een opleidingsplan moet voldoen. Deze moeten ingediend worden via een cao, uiterlijk op 30 september van het voorafgaande jaar.  

Transparantie troef  

Het plan geldt voor een minimale duurtijd van één jaar. De werkgever moet het opleidingsplan (binnen de maand na de inwerkingtreding) uploaden op zijn Federal Learning Account 

De Arbeidsdeal bepaalt tot slot dat werknemers en hun vertegenwoordigers op eenvoudige vraag toegang moeten krijgen tot het opleidingsplan. 

 

Op zoek naar de juiste opleiding voor jouw medewerker(s)? 

Attentia Academy biedt niet alleen altijd up-to-date trainingen in sociale wetgeving en preventie en bescherming. We zorgen dat je mee blijft in de HR-transformatie en de juist hard & soft skills in huis haalt. 

Ontdek onze opleidingen 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (werk.belgie.be)