Sociale zekerheid

Doelgroepen: 
Zelfstandigen
Indépendants
Boekhouders en accountants
Comptables et auditeurs

Op 22 oktober 2019 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit die de gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie van het pleegouderverlof regelt

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In onze nieuwsberichten van 22 maart 2019 en 10 september 2019  kondigden we reeds aan dat er vanaf 2020 een betere bescherming  tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten geldt  voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt).

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Sinds 1 september 2019 is het stelsel van betaald educatief verlof in Vlaanderen hervormd tot het Vlaams Opleidingsverlof. 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 11 oktober 2019 heeft  op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft zijn standpunt bekend gemaakt wat betreft de retroactieve toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan werknemers die sinds 1 januari 2019 een aanvraag tot uitkeringen ingediend hebben voor een landingsbaan aan afwijkende leeftijdsvoorwaarden.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

De ministerraad van 29 mei 2019 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekerud over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Een jongere die zich in het stelsel van 'alternerend leren' bevindt, kan in principe geen studentenovereenkomst sluiten met de stagegever waarbij hij zijn praktische opleiding volgt op de werkplek. In de instructies van het 2de kwartaal 2018 werd dit voorbehoud voor de zomermaanden (juli en augustus) ingetrokken zodat de jongere ook bij zijn stagegever een vakantiejob kon doen.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Indien een deeltijdse werknemer schriftelijk bij zijn werkgever een aanvraag indient voor een openstaande voltijdse functie of deeltijdse functie met meer arbeidsuren, heeft hij hierop voorrang op andere kandidaten voor deze functies.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Op 23 april 2019 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de kadercao’s SWT (Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) voor 2019 – 2020 ondertekend. Ook voor de volgende periode van 2021 – 2022 zijn er reeds regels vastgelegd.

 

Nederlands

Lees meer nieuws over:

In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. De werkgever kan het bedrag van het loon, voor de uren educatief verlof, beperken tot een  begrensd bedrag.In het kader van de regelgeving over het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. De werkgever kan het bedrag van het loon, voor de uren educatief verlof, beperken tot een  begrensd bedrag.

Nederlands

Lees meer nieuws over:

Pagina's

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer