Primaire tabs

U bent hier

Privacy

De website www.attentia.be, inclusief subpagina’s en subdomeinen (hierna “Website”) wordt beheerd door ATTENTIA corporate vzw. met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584 bus 4, contacteerbaar via info@attentia.be, of middels schrijven gericht aan ATTENTIA corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Indien Attentia via de Website persoonsgegevens over U verzamelt, zal de verwerking ervan steeds gebeuren in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”; raadpleegbaar via www.privacycommission.be).

Via deze Privacyverklaring tracht Attentia U zo volledig mogelijk te informeren betreffende de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens die U ons meedeelt via de Website. In deze Privacyverklaring wordt onder meer uiteengezet wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt, wat Attentia met de gegevens doet en hoe U hierop controle kan uitoefenen. 

Indien U alsnog bijkomende informatie of toelichting wenst bij deze Privacyverklaring of ons privacybeleid in het algemeen, verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen met de website beheerder ATTENTIA corporate vzw.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

ATTENTIA corporate vzw en haar aangesloten entiteiten ATTENTIA sociaal secretariaat vzw, ATTENTIA nv, ATTENTIA preventie en bescherming vzw, ATTENTIA Kinderbijslag vzw, ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS vzw en KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor nv zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens (hierin "Attentia", "wij", "ons" of "onze") (in de zin van art. 1, §4 van de Privacywet) van de via de Website verzamelde persoonsgegevens. 

 

Wijze waarop de persoonsgegevens door Attentia worden verzameld en verwerkt

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten aangeboden via de Website, dient U ons desgevallend bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder meer naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van elektronische invulformulieren.

De gegevens die Attentia verzamelt via de Website, worden door U op vrijwillige basis meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan evenwel noodzakelijk zijn om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Deze noodzakelijke gegevens worden op de bijhorende elektronische invulformulieren aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Attentia maakt tevens gebruik van cookies die bepaalde informatie verzamelen wanneer U de Website bezoekt. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor meer informatie over de gebruikte cookies en uw rechten in dat verband.

 

Wat Attentia met deze gegevens doet – doeleinden van de verwerking

De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden door Attentia louter verwerkt met het oog op één of meer van volgende doeleinden:

 • registratie en gebruik van via de Website aangeboden diensten, waaronder:
  • ontvangen van elektronische nieuwsbrieven;
  • inschrijving en facturatie voor opleidingen en andere activiteiten;
  • opstellen van aanwezigheidslijsten en afdrukken van naamkaartjes en ander drukwerk ten behoeve van deelnemers aan opleidingen en andere activiteiten;
 • Attentia en/of haar commerciële partners in staat te stellen U verder te contacteren aangaande de via de Website aangeboden diensten of aangaande aanvullende toepassingen gebaseerd op die diensten;
 • vragen in behandeling te nemen en te beantwoorden;
 • inhoud en kwaliteit van de via de Website aangeboden diensten te analyseren en te verbeteren;
 • U persoonlijke marketingberichten te kunnen versturen met betrekking tot de door Attentia en/of haar commerciële partners aangeboden producten en/of diensten. (Attentia stuurt U enkel persoonlijke marketingberichten wanneer U daarvoor toestemming hebt gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden conform de richtlijnen in de privacy wetgeving zoals onder meer het afnemen van gelijkaardige producten in het nabije verleden. Via de opt-out mogelijkheid in elke e-mail kan U aangeven dat U niet langer persoonlijke marketingberichten wenst te ontvangen op het desbetreffende e-mailadres. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door dergelijk verzoek te richten via e-mail aan info@attentia.be of schriftelijk aan ATTENTIA corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.);
 • onderzoeks‐ en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen;

Nieuwe persoonsgegevens kunnen tevens worden samengevoegd met reeds eerder verwerkte gegevens – zoals bijvoorbeeld informatie over eerder gevolgde opleidingen – met het oog op de verdere afstemming van onze dienstverlening op uw persoonlijk profiel en interesses.

 

Eigendom en mededeling van persoonsgegevens aan derden

Alle persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, zijn eigendom van Attentia en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van derden van wiens diensten Attentia gebruik maakt met het oog op het goed functioneren van de groepsvennootschappen en van de diensten aangeboden via de Website, zoals hosting providers, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functionaliteiten op de Website waarvan U gebruik kunt maken, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van onze jaarlijkse kalender. Deze dienstverleners ontvangen enkel die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen uit te voeren opdrachten. Zij mogen uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken, noch openbaar maken. 

Attentia draagt er zorg voor dat verwerking steeds gebeurt conform de Europese regelgeving, dit zelfs indien hogervermelde dienstverleners zouden gevestigd zijn buiten Europa in een gebied zonder passende beschermingsmaatregelen.  

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij eveneens persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere door de wet daartoe aangewezen instanties wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen en om de naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Website.

 

Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

U bent voortdurend in de mogelijkheid om – kosteloos – de staat van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Attentia na te gaan, indien U ons daaromtrent een e‐mail stuurt via info@attentia.be of ons een schrijven richt op volgend adres: ATTENTIA corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.

Nadat Attentia uw identiteit heeft gecontroleerd, deelt Attentia U deze staat zo spoedig mogelijk mee.

In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan U ons uiteraard verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

 

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Indien U wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat U ons per e‐mail (info@attentia.be) of per post (ATTENTIA corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent) contacteert. Wij verbinden ons ertoe om, na controle van uw identiteit, zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of krachtens een overeenkomst moeten worden bewaard.

 

Tools voor sociale media

Op onze website bieden wij sociale media-tools (waaronder zogenaamde “plug-ins”) aan van aanbieders van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wanneer U van deze tools gebruik maakt, deelt U bepaalde persoonsgegevens met uw vrienden en met de aanbieders van deze sociale media platformen. Deze activiteiten, waarbij gegevens worden uitgewisseld, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie hierover kunt U terecht op de website van de betreffende sociale media platformen. U begrijpt en aanvaardt dat het delen van gegevens via dergelijke platformen geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid valt en Attentia dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Toestemming en wijzigingen

Door loutere mededeling van uw gegevens via de Website, verklaart U akkoord te gaan met ons privacybeleid zoals uiteengezet in huidige Privacyverklaring.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

 

Feeling good works great