Het KB van 21/09/2017 (B.S. 11/09/2017) preciseert dat reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen worden in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen. 

 

In de praktijk wil dit onder meer zeggen dat: 

  • er meer nadruk gelegd wordt op het vermijden van de blootstelling (substitutie wordt verplicht indien technisch mogelijk, werken in gesloten systemen wordt verplicht indien technisch mogelijk);
  • de risicoanalyse minstens één maal per jaar herhaald wordt, met daarbij een uitgesproken aandacht voor werknemers in bijzondere risicogroepen;
  • er een register van blootgestelde werknemers wordt bijgehouden;
  • de werknemers een intensievere opleiding krijgen met een vastgelegde frequentie.
     

Bron

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , wetgeving