De Vlaamse Regering wijzigt  de  doelgroepvermindering voor oudere werknemers en de aanwervingsincentives retroactief vanaf 1 januari 2022.

 

Doelgroepvermindering oudere werknemers in Vlaanderen

Oudere zittende werknemers

Een werkgever met vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest geniet een doelgroepvermindering van 600 euro per kwartaal voor oudere werknemers die in dienst zijn in de onderneming.

Tot 31 december 2021 was de leeftijdsvoorwaarde om het recht op deze vermindering te openen 58 jaar, vanaf 60 jaar werd het verminderingsbedrag opgetrokken tot 1.500 euro per kwartaal.

Deze leeftijdsvoorwaarden wordt nu gradueel opgetrokken naar:

  • 59 jaar of ouder in 2022 (61 jaar voor vermindering 1.500 euro);
  • 60 jaar of ouder in 2023 (62 jaar voor vermindering 1.500 euro);
  • 61 jaar of ouder in 2024 (62 jaar voor vermindering 1.500 euro);

op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de doelgroepvermindering wordt aangevraagd.

 

Overgangsmaatregelen

Werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar zijn blijven tot ze 62 jaar zijn in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering van 600 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling.

Werknemers die op 31 december 2021 minstens 60 jaar zijn blijven tot ze 62 jaar zijn in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering van 1.500 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling.

 

Doelgroepvermindering oudere niet werkende werkzoekenden

Voor de aanwerving van oudere werknemers wijzigt er niets.

Zij openen gedurende 8 kwartalen het recht op een volledige vrijstelling van basis patronale RSZ-bijdragen indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • 58 jaar of ouder zijn op de laatste dag van het kwartaal waarvoor de doelgroepvermindering aangevraagd wordt;
  • minstens 1 dag ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB voor indiensttreding;
  • Aangeworven met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst;
  • Het kwartaalloon van de werknemer overschrijdt de loongrenzen niet.

Na 8 kwartalen hebben ze recht op de vermindering voor de zittende ouderen.

 

Aanwervingsincentives langdurig werkzoekenden

De aanwervingsincentive is een eenmalige premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van mensen die al 2 jaar of langer niet-werkende werkzoekende zijn. De werkgever ontvangt de premie in 2 schijven:

Tewerkstellingspercentage

Minder dan 30%

Tussen 30 en 80%

Meer dan 80%

1e schijf

/

750 euro

1.250 euro

2e schijf

/

1.800 euro

3.000 euro

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de doelgroep uitgebreid om in lijn te blijven met de doelgroepvermindering oudere werknemers. Een werkgever kan een aanwervingspremie krijgen voor het aanwerven van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 58 jaar.

Deze premie wordt niet automatisch toegekend maar moet aangevraagd worden binnen de drie maanden na de indiensttreding van de betrokken werknemer via het online WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

 

Bron :

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022 tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 10 maart 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , sociale zekerheid , subsidies , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer