De energiecrisis brengt heel wat bedrijven in een bijzonder moeilijke situatie. Om de impact van de energiecrisis te verlichten en deze moeilijke periode te kunnen overbruggen, heeft de federale regering bijkomende steun vastgelegd die de energierekeningen de komende maanden mee moet helpen dragen. 

Op 3 november 2022 werd de wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We geven u hierbij een overzicht van de maatregelen die voor u als werkgever relevant zijn.

 

Werk

De wet voert een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven in, dat naast de klassieke stelsels van economische werkloosheid bestaat en waarvoor een specifieke procedure geldt. Dit stelsel is soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en is van toepassing van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Om gebruik te kunnen maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet u voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat: 

  • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw bedrijf uitmaakt; of
  • uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Voor meer informatie over de formaliteiten bij het invoeren van dit stelsel tijdelijke werkloosheid verwijzen we naar onze eerdere communicatie van 2 oktober 2022. Raadpleeg ook het infoblad van de RVA waar u de recentste informatie kan terugvinden.

De werknemers die worden tewerkgesteld in een energie-intensief bedrijf en die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken op grond van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid ontvangen een bedrag gelijk aan 70% van het gemiddelde begrensde loon (grensbedrag = 3.136,46 euro op 1 november 2022).

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van dit bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid, een supplement betalen van minstens 6,22 euro per dag (geïndexeerd bedrag op 1 augustus 2022) en 6,34 euro per dag (geïndexeerd bedrag op 1 november 2022).

Dit supplement kan in geen geval lager zijn dan het supplement dat in het kader van de klassieke stelsels wordt toegekend. Indien een sectorale of ondernemingscao reeds voorziet in een supplement bij tijdelijke werkloosheid economische redenen dat hoger is dan 6,22 euro (oktober) of 6,34 euro (vanaf november) per dag, dan vervangt dit supplement het minimumsupplement.

De betaling van dat supplement kan geheel of gedeeltelijk gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid. Indien een Fonds voor Bestaanszekerheid de betaling van het supplement ten laste neemt en het bedrag is lager dan het minimumbedrag, dient de werkgever het verschil bij te passen, tenzij ook die betaling ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid (via cao).

 

Aanvullend pensioen en andere risicodekkingen

De pensioenopbouw, overlijdensdekking en risicodekkingen inzake arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en gezondheidszorg blijven behouden voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst opgeschort is door tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis indien het reglement dit niet voorziet. De bijdragen die verschuldigd zijn voor die periode worden berekend overeenkomstig het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst alsof de arbeidsovereenkomst niet werd opgeschort. De werkgever kan de verderzetting van de pensioenopbouw en risicodekkingen weigeren (opt-out); dit geldt echter niet voor de overlijdensdekking.

De betaling van de bijdragen kan eveneens op verzoek van de werkgever worden uitgesteld tot en met uiterlijk 31 maart 2023, zonder dat een vroegere betaaldatum kan worden opgelegd en zonder dat de niet-betaling van de bijdrage wordt aanzien als een wanbetaling.

 

Uitstel van betalingstermijnen inzake inkomstenbelasting en bedrijfsvoorheffing

De betalingstermijn van de bedrijfsvoorheffing verbonden aan de maanden november en december 2022 wordt verlengd tot respectievelijk 15 februari en 15 maart 2023; de betalingstermijn van de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal 2022 wordt verlengd tot 15 maart 2023.

De betalingstermijn voor aanslagjaar 2022 m.b.t. de inkomstenbelastingen wordt verlengd met twee maanden. Deze bepalingen gelden vanaf 1 november 2022.

 

Overige maatregelen

  • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis
  • Tijdelijke verhoging van de loonbeslagdrempels tot 31 december 2022.

 

Bron

  • Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer