Op 18 november 2022 werd de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet treedt in werking op 28 november 2022 en voorziet de volgende wijzigingen:

 

Arbeidsongeschiktheid met vrijstelling van attest

Tot nu toe is het zo dat een werknemer een geneeskundig getuigschrift moet voorleggen op verzoek van de werkgever of indien een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijft.

Vanaf 28 november 2022 is de werknemer maximaal drie keer per kalenderjaar vrijgesteld van het voorleggen van een medisch getuigschrift voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan van deze vrijstelling gebruik maken zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer gebruik maakt van de vrijstelling, is hij er tevens toe gehouden om de werkgever onmiddellijk mee te delen op welk adres hij zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen hiervan afwijken door middel van een cao of het arbeidsreglement.

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht

De procedure einde van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht wordt losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers en verloopt voortaan als volgt.

  • Opstart procedure kan zowel door werkgever als werknemer via kennisgeving bij aangetekende zending aan andere partij en aan de preventieadviseur-arbeidsarts van de intentie om te onderzoeken of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten.
  • Na minstens negen maanden arbeidsongeschiktheid én voor zover er geen re-integratietraject voor de werknemer lopende is.
  • De preventieadviseur-arbeidsarts onderzoekt of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk verder te verrichten. 
  • Tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts omtrent de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk kan de werknemer een beroep instellen.
  • De werknemer kan vragen voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor aangepast of ander werk indien hij het overeengekomen werk definitief niet meer kan verrichten.

Als de preventieadviseur-arbeidsarts beslist dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten of dit blijkt uit het beroep dat ingesteld werd, én de werknemer vroeg geen aangepast of ander werk, of de werkgever kan geen aangepast of ander werk geven of de werknemer weigert het voorstel van aangepast of ander werk, dan eindigt de arbeidsovereenkomst.

Wordt geen definitieve medische arbeidsongeschiktheid vastgesteld, dan eindigt de procedure zonder gevolg en kan pas na een nieuwe ononderbroken periode van 9 maand arbeidsongeschiktheid de procedure opnieuw ingesteld worden.

 

Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting 

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt na 20 weken gedeeltelijke werkhervatting, dan heeft hij terug recht op gewaarborgd loon.

 

Bron:

  • Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , payroll , tewerkstelling , verloning , werkhervatting , wetgeving , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer