Hoewel dit nooit een criterium is geweest in de Wet aandelenopties van 26.03.1999 (welke ook geldt voor warrants) stond in aandelenoptieplannen en in warrantplannen die vroeger werden voorgelegd aan de Rulingdienst (Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken) vaak verwoord dat een disproportionele toekenning van aandelenopties of warrants in verhouding tot de normale bezoldiging een oneigenlijk gebruik kan uitmaken (zonder dat dit op zich een doorslaggevend criterium hoefde te zijn). Tot nu toe werd evenwel nooit gepreciseerd wat moet worden verstaan onder disproportioneel, en wettelijk is dit overigens nog steeds niet vastgelegd.

De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken heeft in haar nieuwsbrief van 30 januari 2018 twee markante rulings van 16.01.2018 aangehaald waarin wel een disproportionaliteitsdrempel wordt vastgelegd:

  • de ene ruling gaat over zowel optieplannen als warrantplannen;
  • de andere ruling gaat ook over optieplannen als warrantplannen, maar dan als mogelijke voordelen welke voorzien worden in een flexibel verloningsplan.

In de eerste ruling wordt gesteld dat er slechts sprake is van een niet-disproportionele toekenning wanneer de (reële economische) waarde van de warrants en/of opties geen grenswaarde van 20% overschrijdt.

 

De berekeningsbasis van deze grenswaarde bestaat (voor werknemers) uit:

  • de maandelijkse bruto bezoldiging (evenwel zonder voordelen van alle aard) vermenigvuldigd met 12,92 (dus inclusief het vakantiegeld);
  • de bruto 13de maand;
  • de variabele bruto bezoldiging.

De ruling stelt dat dit een bonus betreft die ten vroegste in de loop van 2018 zal worden toegekend en betrekking heeft op prestaties geleverd te rekenen vanaf 1 januari 2018. Veelal zal dit dus pas impact hebben op uitbetalingen in 2019 (tenzij prestaties en betaling in 2018 samenvallen).

In de tweede ruling is er sprake van een flexibel verloningsplan waarin men ‘units’ kan verkrijgen. Deze ‘units’ worden in dit geval niet verkregen door omzetting van vaste verloning, met uitzondering van de eindejaarspremie evenwel (wat trouwens bijlange niet in elke sector mogelijk is).

Deze beslissing gaat blijkbaar in op 1 januari 2018 (al ontbreekt het hier wat aan specificatie). Hier werd gesteld dat deze omzetting van ‘units’ in warrants of aandelenopties op jaarbasis niet meer dan 20% van het totale verloningspakket mag uitmaken.

 

In dit geval werd het totale verloningspakket op jaarbasis als volgt gedefinieerd:

  • het bruto maandloon vermenigvuldigd met 12,92 (dus inclusief het vakantiegeld);
  • de bruto 13de maand (hoewel deze, in dit geval, op zich uiteraard niet omgezet mag worden in warrants of opties, mag deze component wel meetellen voor berekening van de 20% grens);
  • de bruto variabele verloning.

 

Wordt vervolgd.

Info over Warrants@work en Options@work is verkrijgbaar bij attentiataxlegal@attentia.be


Lees meer nieuws over: Verloning , bonusoptimalisatie