De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid tot het sanctioneren van werkgevers die hun verplichtingen inzake outplacement (suppletieve regeling) niet nakomen geregionaliseerd. Deze suppletieve outplacementregeling is van toepassing voor werknemers die geen 30 weken opzeg hebben, maar wel ouder zijn dan 45 jaar en minimum 1 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.

 

Vlaanderen heeft nu een regionale sanctieregeling uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2019.

Werknemers die geen aanbod outplacement kregen van hun werkgever, hoewel ze er recht op hebben en hun werkgever in gebreke hebben gesteld moeten dit vanaf 2019 binnen de 12 maanden melden aan de VDAB. Deze werknemers krijgen dan alsnog een outplacementaanbod via de VDAB.

 

De VDAB zal nagaan of de voorwaarden voor een outplacementaanbod vervuld zijn en verhaal halen bij de werkgever. Indien de werkgever het niet-aanbieden van het outplacement niet voldoende kan rechtvaardigen wordt er een dossier opgemaakt en overgemaakt aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Na onderzoek beslist het Departement of de werkgever gesanctioneerd wordt (boete tot 1.800 euro)

 

Bron:

  • Besluit van 19 oktober 2018 van de Vlaamse Regering tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, BS 22 november 2018.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , 45+ , ontslag , wetgeving