De lijst met aandoeningen en voorgaande feiten die recht geven op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de lijst met multidisciplinaire informatie die mogelijk recht geeft op de VOP, zijn vervangen door twee lijsten die op 12 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn.

 

Vlaamse ondersteuningspremie

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB bepaalt of een persoon met een indicatie van arbeidshandicap recht heeft op 'bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen'. Dat zijn maatregelen die gericht zijn op integratie op de arbeidsmarkt. Het gaat om aanpassingen van en aan de arbeidsomgeving, tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten en verblijfkosten, ondersteuning door gebarentaal-, oraal- en schrijftolken, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), en tewerkstelling in een beschutte werkplaats.

De VOP is een tegemoetkoming aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of een zelfstandige met een arbeidshandicap. De premie compenseert de inschakelingskosten, de kosten van ondersteuning en de verminderde productiviteit.

De VDAB neemt een beslissing op basis van multidisciplinaire informatie, gespecialiseerd arbeidsonderzoek en lijsten met aandoeningen en voorgaande feiten. Die lijsten kregen al eerder een update, en nu is dat opnieuw het geval.

 

Lijsten

Men maakt een onderscheid tussen criteria met en criteria zonder voorwaarde. Het gaat om:

  • een (nieuwe) lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht geven op de Vlaamse ondersteuningspremie
  • een (nieuwe) lijst met multidisciplinaire informatie aanvullend bij een indicatie van arbeidshandicap die mogelijk recht geeft op een Vlaamse ondersteuningspremie.

Bijvoorbeeld (eerste lijst): beschikken over een automatisch recht op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats (criteria zonder voorwaarde). Of (met voorwaarde) een recht op verhoogde VOP na evaluatie op de werkplek. Bij de multidisciplinaire informatie verwijst men onder andere naar de langdurige intensieve medische behandeling voor tumorale aandoeningen.

Tot slot bevestigt het besluit van 30 mei 2018 dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen instaat voor de beoordeling van de zelfstandige activiteit bij de toekenning van de VOP. Het bestaande besluit van 21 november 2016 wordt opgeheven.

 

In werking

Het besluit van 30 mei 2018 treedt in werking op 22 juni 2018. Dat is tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bronnen

  • Ministerieel besluit van 30 mei 2018 tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie, bepaald in artikel 4, tweede lid, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 12 juni 2018
  • Steven Bellemans, senTRAL Nieuws, 18 juni 2018

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , subsidies , wetgeving