Feestdagen die op een zondag vallen of samenvallen met een gewone inactiviteitsdag moeten worden vervangen door een gewone activiteitsdag.

 

In 2020 moet er dus worden gezorgd voor de vervanging van zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) indien de zaterdag een gewone inactiviteitsdag is in de onderneming, en zondag 1 november (Allerheiligen).

 

In eerste instantie is het paritair comité bevoegd om een vervangingsdag vast te leggen.

 

Indien het paritair comité dit niet doet, zal deze feestdag automatisch worden vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op deze dag, tenzij vóór 15 december 2019 een andere vervangingsdag wordt bepaald:

  • Door de ondernemingsraad;
  • Bij ontstentenis van een ondernemingsraad of als deze geen beslissing neemt: door een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of tussen de werkgever en de werknemers als er geen vakbondsafvaardiging is;
  • Door een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer, bij ontstentenis van een beslissing op de verschillende voormelde niveaus.

 

De beslissing op ondernemingsniveau mag voorzien in een verschillende vervangingsdag voor elke werknemer of voor meerdere groepen werknemers van de onderneming.

Wat betreft de eventuele keuze van vervangingsdagen bevat 2020 twee mogelijke ‘brugdagen’:

  • Vrijdag 22 mei 2020 : overbrugging met 21 mei 2020 (dag volgend op Hemelvaartdag)
  • Maandag 20 juli 2020 : overbrugging met 21 juli 2020 (dag voorafgaand aan de Nationale feestdag);

 

Een door de werkgever gedagtekend en ondertekend bericht waarin de vervangingsdagen worden vermeld moet vóór 15 december 2019 worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

 

De werkgever is eveneens verplicht om vóór 15 december 2019 een bericht aan te plakken dat de modaliteiten vermeldt betreffende de inhaalrust voor werknemers die op een feestdag zouden worden tewerkgesteld. Een kopie van dit bericht moet ook bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

 

Tot slot moet een kopie van het bericht overgemaakt worden aan de Sociale Inspectie.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , wetgeving