Het Overlegcomité heeft de reisregels vanaf januari 2021 aangescherpt. Op die manier willen ze vermijden dat reizigers een nieuwe, besmettelijkere variant van COVID-19 verspreiden. Bovendien ligt het aantal besmettingen in België momenteel veel lager dan in andere landen. Wie minstens 48 uur in een rode zone is geweest, moet daarom verplicht in quarantaine gaan. 

Een verblijf in een rode zone wordt vanaf nu als een hoogrisicocontact beschouwd. De nieuwe regel blijft al zeker tot 15 januari 2021 van kracht en geldt zowel voor inwoners als niet-inwoners van België. Wat de maatregel concreet inhoudt: 

 • Wie gedurende 48 uur of langer in een rode zone is geweest, moet bij terugkeer in België minstens een week in quarantaine gaan. 
 • Een PCR-test is verplicht op de eerste en de zevende dag na terugkeer in België. Reizigers ontvangen een sms waarmee ze zich bij een testcentrum aanmelden. 
 • Pas na een negatieve test op de zevende dag wordt de quarantaine beëindigd. 
   

Op Brussels Airport wordt de capaciteit uitgebreid, zodat mensen zich vrijwillig kunnen laten testen. Ook op de luchthaven van Charleroi en in het station Brussel-Zuid wordt de nodige testcapaciteit ontwikkeld. 

Er komen extra controles op het naleven van deze maatregelen voor grensoverschrijdend verkeer. Het gaat onder meer om het strikter controleren van het Passenger Locator Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners – beslissingen die het Overlegcomité al eerder had genomen. 

Telewerk mag wel worden uitgevoerd tijdens de quarantaineperiode. Voor wie telewerk geen optie is, wordt coronawerkloosheid niet toegestaan. Deze medewerkers moeten dus verlof opnemen. 
 

Beperkte en strikte uitzonderingen voor quarantaine

In sommige gevallen zijn er strikte uitzonderingen op de maatregel voorzien: 

 • Wie een kritieke functie in een essentiële sector uitoefent, mag arbeid op de plaats van de tewerkstelling verrichten als de werkgever hiervoor een attest voorziet (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020). 
 • Studenten mogen de quarantaine uitzonderlijk onderbreken in het kader van een examen – uitsluitend voor het afleggen van het examen. 
 • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven, is tot 4 januari een afwijking mogelijk als de professionele verplaatsing door de werkgever geattesteerd is. Na deze datum zal het Passenger Locator Form rekening houden met door de werkgever geattesteerde professionele verplaatsingen. 
 • Personen die de voorbije twee maanden een positieve PCR-test hebben afgelegd, hoeven na terugkeer uit een rode zone niet opnieuw in quarantaine te gaan.
   

Kritieke functies in essentiële sectoren 

Om te bepalen wie in aanmerking komt, dient het volgende schema als leidraad: 

Belangrijk om weten: uitzonderingen hebben enkel betrekking op het professionele leven van de betrokken persoon. Op andere plaatsen, zoals het sociale leven, moet de quarantaine dus wel gerespecteerd blijven. 
 

Voorwaarden quarantaine-uitzondering 

Om in aanmerking te komen voor een uitzondering gelden de volgende voorwaarden: 

 • De persoon mag geen symptomen vertonen en niet positief testen op COVID-19. Hij/zij mag ook geen hoogrisicocontact zijn van iemand die onder hetzelfde dak woont en besmet is. 
 • Publiek contact moet tot het strikte minimum beperkt blijven en, waar mogelijk, moet gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden. 
 • Telewerk is voor de betrokken medewerker geen mogelijkheid. 
 • De medewerker moet de afstandsregels strikt respecteren en altijd op de juiste manier een mondmasker dragen. 
 • Contact met andere medewerkers moet beperkt blijven. In de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimtes. 

 

Kritieke functies in een essentieel bedrijf/sector worden door de werkgever bepaald na akkoord van de ondernemingsraad. Zonder een ondernemingsraad geldt de “cascade”: 

 • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) geeft zijn goedkeuring. 
 • Bij afwezigheid van het CPBW wordt het akkoord van de vakbondsafvaardiging gevraagd. 
 • Zonder vakbondsafvaardiging is de werkgever verplicht om zijn voorstel aan de werknemers zelf voor te leggen. 

De termijnen voor het bijeenroepen van deze organen zijn opgeheven en teruggebracht tot 24 uur. 
 

Inspectie 

De werkgever is verantwoordelijk en zal in geval van een controle een lijst moeten verstrekken met de volgende informatie over medewerkers die aanmerking komen voor een uitzondering: 

 • naam en voornaam van de betrokkene 
 • de functie van deze persoon in het bedrijf en een korte functiebeschrijving 
 • datum waarop de lijst is opgesteld 
   

De werkgever geeft de betrokken werknemer een certificaat van uitzondering op de quarantaine in geval van hoogrisicocontact. 

De lijst met personen die kritieke functies vervullen en in aanmerking komen voor uitzondering op de quarantaineverplichting moet nominatief zijn. Kritieke functies binnen een essentiële sector komen enkel in aanmerking als alle andere alternatieven om de continuïteit te waarborgen, uitgeput zijn. De lijst moet bovendien regelmatig worden aangepast aan de realiteit op het terrein. 

Als de uitzonderingsregels niet correct worden nageleefd, kan de werkgever een sanctie krijgen van de inspectiediensten. In het geval van een besmettingscluster in het bedrijf of in een afdeling kunnen de voorwaarden voor uitzondering worden aangepast. 
 

Bron

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Sciensano 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , corona