Werknemers, erkend als mantelzorger van een zwaar zorgbehoevende persoon, kunnen vanaf 1 oktober 2019 verlof voor mantelzorg aanvragen.

Dit verlof voor mantelzorg kan opgenomen worden in de vorm van

  • Voltijdse onderbreking gedurende 1 maand (voltijdse en deeltijdse werknemers)
  • Halftijdse vermindering gedurende 2 maanden ( voltijdse werknemers)
  • 1/5 vermindering gedurende 2 maanden (voltijdse werknemers)

Over de gehele beroepsloopbaan kan de werknemer maximum zes maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen (of 12 maanden in geval van een halftijdse of 1/5 vermindering van de prestaties).

Werknemers die verlof voor mantelzorg opnemen, hebben het recht op een uitkering ten laste van de RVA. Het bedrag en toekenningsmodaliteiten van de uitkering moeten nog vastgelegd worden per koninklijk besluit. Zolang dit niet gebeurd is,  zijn de bedragen en toekenningsmodaliteiten van de uitkeringen van het thematisch verlof “Medische bijstand” van toepassing.

We informeren u later via onze Newsletter over de precieze modaliteiten van dit nieuwe type verlof.

Bron:

  • Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, BS 2 juli 2019

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , verloven , wetgeving