steeds met een groot personeelstekort. Om de continuïteit van de dienstverlening en de vlotte arbeidsorganisatie in deze sectoren te vrijwaren, is op 10 juni 2022 een wet verschenen in het Belgisch Staatsblad die  een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen bevat die de toeleiding van extra werkkrachten naar deze sectoren tijdens het tweede kwartaal van 2022 moeten ondersteunen.

 

Toepassingsgebied

De verlenging van de maatregelen is van toepassing in het onderwijs en de zorgsector. Voor de toepassing van de wet worden ook de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra tot de zorgsector gerekend.

 

Mogelijkheid tot het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers in tijdelijke werkloosheid

In de zorgsector en het onderwijs kunnen gedurende het tweede kwartaal van 2022 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten met werknemers die zich in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever bevinden, zonder dat dit leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

Voorwaarde hierbij is wel dat deze arbeidsovereenkomsten telkens een duur hebben van minstens 7 dagen en dat deze worden gesloten met een andere werkgever dan de werkgever waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid is. De werknemer heeft het recht om deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder opzeggingstermijn te beëindigen.

 

Terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit de zorgsector en het onderwijs

Voor het tweede kwartaal van 2022 geldt een afwijking op het verbod van terbeschikkingstelling, die aan minder procedurevoorschriften onderworpen is dan de klassieke afwijking in het kader van wet van 24 juli 1987.

Op die manier kunnen werkgevers hun vaste werknemers op een vlotte manier uitlenen aan een gebruiker uit de zorgsector of het onderwijs. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat die vaste werknemers reeds in dienst waren bij de betrokken werkgever vóór 1 oktober 2021.

 

Tijdelijke tewerkstelling bij werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs

Ook voor het tweede kwartaal 2022 wordt het opnieuw mogelijk dat een werknemer die tewerkgesteld is in de zorgsector of het onderwijs, zijn lopende loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk schorst om het oorspronkelijk werkregime bij de eigen werkgever tijdelijk te hervatten.

Aangezien de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties geschorst zal zijn, zal de werknemer tijdens de schorsing niet langer gerechtigd zijn op onderbrekingsuitkeringen van de RVA. De werknemer moet de RVA op de hoogte brengen van de tijdelijke schorsing. De RVA kan voorzien in een modelformulier om deze mededeling te verrichten.

Ook werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof uit andere sectoren kunnen tijdens het tweede kwartaal 2022 tijdelijk gaan werken in de zorgsector of het onderwijs.  Om te vermijden dat een werknemer financieel benadeeld wordt, is voorzien dat de werknemer 75% van zijn uitkering kan behouden tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.

Ook personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen tijdens het tweede kwartaal 2022 met gedeeltelijk behoud van hun uitkering het werk tijdelijk hervatten bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs.

 

Opschorting van de voorwaarde betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

Verzoekers om internationale bescherming mogen werken op voorwaarde dat zij vier maanden na indienen van dat verzoek nog geen beslissing betekend kregen van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen (CGVS). Zij kunnen vanaf dat moment gedurende de rest van hun procedure werken, inclusief tijdens het eventuele beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van het CGVS.

Deze voorwaarde wordt tijdelijk opgeschort tijdens het tweede kwartaal van zover het verzoek ten laatste op 31 maart 2022 werd geregistreerd en voor zover zij worden tewerkgesteld door een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs. Het gebruik van de scharnierdatum van 31 maart 2022 is nodig om misbruik te voorkomen. Enkel asielzoekers die hun aanvraag gedaan hebben voor die datum, dus in tempore non suspecto, kunnen op deze maatregel beroep doen.

 

Neutralisering studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs tijdens het tweede kwartaal van 2022 gepresteerde uren

De uren studentenarbeid die in het tweede kwartaal van 2022 worden gepresteerd in de zorgsector en het onderwijs worden voor de toepassing van de sociale zekerheid niet in rekening gebracht van het jaarlijkse contingent van 475 uren studentenarbeid.

 

Sociaal overleg

De werkgever kan slechts gebruik maken van deze maatregelen indien er binnen de onderneming zelf geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn om tegemoet te komen aan het probleem van personeelstekort, zoals het aanbieden van meer uren aan de deeltijdse werknemers.

De werkgever moet hierover voorafgaandelijk overleg plegen in de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging.

Slechts indien er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn binnen de onderneming dat via het sociaal overleg werd besproken, kan de werkgever  dus gebruik maken van deze maatregelen.

 

Bron :

  • Wet van 8 mei 2022  houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10 juni 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , corona , sociaal overleg , sociale zekerheid , tewerkstelling , verloning , verloven , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer