Op 7 mei 2021 hebben de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een verklaring opgesteld inzake terugkeermomenten van telewerkers. 

 

 In deze verklaring benadrukken ze dat het verplicht telewerk nog steeds een effectieve en efficiënte maatregel is om het risico op verspreiding van het virus op de werkvloer te verminderen. Niettemin menen ze dat, zodra de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames voldoende zijn gedaald en de vaccinatiegraad voldoende is toegenomen, een beperkte uitzondering op deze telewerkverplichting zou kunnen worden voorzien door de bevoegde overheden, door terugkeermomenten mogelijk te maken voor werknemers die aan het verplicht telewerk zijn onderworpen en dit onder de strikte voorwaarden die in de verklaring worden opgesomd : 

 

1) De terugkeermomenten hebben als doel het psychosociaal welzijn van de werknemers en de teamgeest te bevorderen; 
 

2) De werknemer kan niet worden verplicht om deel te nemen aan terugkeermomenten; de werkgever mag hieraan voor de werknemers geen enkel positief of negatief gevolg verbinden; 

 

3) De werkgever gaat na of de maatregelen die hij heeft genomen overeenkomstig de generieke gids en de eventuele sectorgids ook volstaan om terugkeermomenten veilig te laten verlopen. Indien nodig past hij de maatregelen aan. Hij doet dit in overleg met de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk en met inachtneming van het sociaal overleg; 

 

4) De werkgever zorgt er bij het bepalen van de mogelijke terugkeermomenten voor dat het aantal werknemers dat gelijktijdig aanwezig is op de werkvloer toelaat om de nodige maatregelen tegen virusverspreiding op het werk consequent toe te passen 

 

5) Bij het organiseren van mogelijke terugkeermomenten is de wijze van verplaatsing van en naar het werk een belangrijk criterium. Zo wordt carpooling best vermeden, evenals de verplaatsing met het openbaar vervoer tijdens de piekuren 

 

6) de werkgever geeft aan de werknemers die van de terugkeermomenten gebruik willen maken vooraf de nodige instructies over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen en wijst hen er onder meer op dat ze in geen geval mogen terugkeren als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of ze zich in een quarantainesituatie bevinden 

 

7) tijdens de terugkeermomenten ziet de werkgever erop toe dat de maatregelen van de generieke gids, eventueel aangevuld met maatregelen van de sectorgids, consequent door iedereen worden toegepast, ongeacht de vaccinatiestatus of eventuele testresultaten. 
Bijzondere aandacht wordt onder meer gegeven aan : 

  • het naleven van de maatregelen van social distancing;  
  •  het naleven van hygiënemaatregelen;  
  • het voorzien van voldoende ventilatie;  
  • het eveneens naleven van de maatregelen tijdens specifieke momenten, zoals pauzes, aankomst en vertrek;  
  • het correct gebruik van een mondmasker 

 

De sociale partners vragen dat de bevoegde overheden rekening houden met deze verklaring wanneer ze zouden beslissen dergelijke terugkeermomenten toe te laten. 

 

Bron 

  • Nationale Arbeidsraad (NAR) 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer