De "gele hesjes" protesteren al enkele dagen tegen de hoge brandstofprijzen in ons land. Ze noemen zichzelf ontevreden burgers die op vreedzame wijze actievoeren door brandstofdepots, wegen, industrieterreinen ... te blokkeren.

 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft richtlijnen meegeven in welke situaties tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ingeroepen worden.
 

Werknemers die door een actie van de gele vestjes (blokkering van de weg) niet op het werk geraken.

De werknemer die zich normaal naar het werk heeft begeven en niet op het werk aankomt ten gevolge van een oorzaak die hem is overkomen op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Hieruit volgt dat wanneer een werknemer niet op het werk is geraakt ten gevolge van een actie van de gele hesje, voor die dag recht heeft op gewaarborgd dagloon. Bijgevolg kan er voor deze dag geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.

Werknemers die door een actie van de gele hesjes (blokkering van een industrieterrein, bevoorradingsdepot voor tankstations ...) hun werk niet kunnen aanvatten

Werknemers die door een oorzaak onafhankelijk van hun wil, de arbeid niet kan aanvatten wanneer hij zich normaal naar het werk heeft begeven, heeft ook recht op gewaarborgd dagloon (artikel 27, 2° van de wet op de arbeidsovereenkomsten).

Deze bepaling geldt niet in geval van staking. Aangezien de acties van de gele hesjes niet als een staking wordt beschouwd maar als een losse protestactie van individuele burgers, hebben de werknemers die ten gevolge van een blokkering van een industrieterrein of een bevoorradingsdepot, hun werk niet kunnen aanvatten, eveneens recht op gewaarborgd dagloon. Zij kunnen voor deze dag niet tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge overmacht.

Werknemers met een rijdend beroep (taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs ...) die door een gebrek aan brandstof niet kunnen werken ten gevolge van een actie van de gele hesjes

Indien werknemers met een rijdend beroep, door gebrek aan brandstof niet kunnen werken aangezien tankstations geen benzine meer hebben ten gevolge van een blokkering van bevoorradingsdepots door de gele hesjes, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
 

De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau (plaats waar de onderneming gevestigd is) neemt een beslissing over het al dan niet aanvaarden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, rekening houdend met alle elementen van het dossier en gaat geval per geval na of aan alle voorwaarden voor overmacht is voldaan. Zo zal uit het ingediende dossier de totale onmogelijkheid tot werken moeten blijken. Loutere problemen met de bevoorrading volstaan dus niet. Er moet aangetoond worden dat bepaalde tankstations effectief gesloten waren wegens gebrek aan brandstof en dat de werknemer zich ook niet bij andere tankstations heeft kunnen bevoorraden. Ook hier geldt het principe dat er voor de begonnen arbeidsdag recht is op gewaarborgd dagloon in toepassing van voormeld artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Werknemers, tewerkgesteld in tankstations, die gesloten zijn door gebrek aan brandstof

Werknemers die niet kunnen werken doordat tankstations gesloten zijn wegens gebrek aan brandstof, kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, indien uit het ingediende dossier duidelijk de onmogelijkheid tot werken wordt aangetoond.

 

Bron:

  • Mededeling RVA Tech van 27/11/2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , RSZ , werkloosheid , wetgeving

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer