De Regering voorziet een tijdelijke versoepeling op het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers.

Bestaande toestand

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers geldt een verbod op ter beschikkingstelling van personeel. Hierop bestaan uiteraard een aantal uitzonderingen.

Nieuwe maatregel

Het bijzondere machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 laat de werkgever toe om tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers ter beschikking te stellen van een gebruiker die tot één van de kritieke sectoren behoort, dit teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de COVID-19 epidemie in het bedrijf van de gebruiker. De vaste werknemer die ter beschikking kan worden gesteld, moet wel bij de werkgever in dienst zijn getreden vóór 10 april 2020.

Formaliteiten verbonden aan de nieuwe maatregel

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer. Het geschreven akkoord van de werknemer is evenwel niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak waar de werknemer wordt tewerkgesteld.

Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van de terbeschikkingstelling.

Gevolgen van het gebruik van de nieuwe maatregel

De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling. De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld, is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Wat kan Attentia voor u doen?

Wij kunnen een ontwerp van een tripartiete overeenkomst voor u opstellen.

 

Bron :

  • Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28 april 2020.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer