Het ministrieel besluit dat de nieuwe coronamaatregelen waartoe beslist was op het overlegcomité van 24 maart 2021 vastlegt, is vrijdag 26 maart 2021 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 

Ook de verplichte maandelijkse registratie van het aantal werknemers via een online toepassing van de RSZ in kader van de striktere controles op telewerk is hierin vastgelegd .

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

 

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telethuiswerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.

 

Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk

De regering heeft tevens beslist dat het toezicht op de naleving moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen uiterlijk worden op de zesde kalenderdag van de maand.

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming.  Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

 

De aangifte gebeurt via de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite.

 

Bron :

  • Ministerieel besluit  van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 maart 2021
  • Administratieve instructies RSZ - 2021/1/ Tussentijdse instructies

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer