In uitvoering van afsprakenkader vastgelegd over verschillende interprofessionele thema’s van 25 juni 2021 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad op 15 juli 2021 een aantal cao’s afgesloten die de voorwaarden vastleggen voor de verschillende stelsels van SWT voor de periode 2021 tot 30 juni 2023.

Hieronder vindt u een overzicht van de op vandaag geldende SWT-stelsels rekening houdend met de nieuwe NAR-cao’s.

 

Algemeen stelsel (cao nr.17)

De leeftijdsvoorwaarde is 62 jaar en het vereiste beroepsverleden is 40 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen in 2021. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwelijke werknemers wordt ieder jaar verhoogd met één jaar om op januari 2024 op 40 jaar uit te landen.

 

Stelsel zware beroepen (nachtarbeid, bouw en zware beroepen)

De leeftijdsvoorwaarde was voor dit stelsel tot 30 juni 2021 59 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar.

 

De NAR heeft de leeftijdsvoorwaarde voor dit stelsel via cao nr. 151  op 60 jaar gebracht voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

De loopbaanvoorwaarde blijft ongewijzigd op 33 jaar, waarvan:

•             Ofwel 20 jaar nachtarbeid (cao 46);

•             Ofwel voor de werknemers uit de bouwsector die beschikken over een attest dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van hun beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer;

•             Ofwel 5 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep in de loop van de laatste 10 jaar, of 7 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep in de loop van de laatste 15 jaar.

 

Onder “zwaar beroep” wordt verstaan:

•             Het werk in wisselende ploegen;

•             Het werk in onderbroken diensten;

•             Het werk in een arbeidsregeling met nachtprestaties zoals bedoeld in artikel 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46.

 

Om het voordeel van een SWT zware beroepen op 60 jaar met 33 jaar beroepsverleden te kunnen genieten, zijn 2 collectieve overeenkomsten vereist:

•             In eerste instantie moet het stelsel voorzien worden in een cao gesloten door de Nationale Arbeidsraad (NAR). De NAR heeft daartoe de cao nr. 151 afgesloten. Ook moet het stelsel voorzien worden in een cao gesloten op het niveau van het paritair comité waartoe de werkgever van de ontslagen werknemer behoort.

•             Anderzijds hebben de sociale partners binnen de NAR ook de cao nr. 153 (1 juli 2021 tot 31 december 2022 ) en cao nr. 155 (1 januari 2023 tot 31 december 2024 ) gesloten om ervoor te zorgen dat de SWT’ers de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid kunnen aanvragen. Om deze vrijstelling te kunnen krijgen moet er ook een sectorale cao worden gesloten in uitvoering van cao nr. 153 en nr. 155.

 

Zware beroepen – residuair stelsel

Het residuaire stelsel zware beroepen op 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep (ploegenarbeid, onderbroken diensten, nachtarbeid) bleef ongewijzigd behouden tot 30 juni 2021.

Cao nr. 143  voorziet een leeftijdsvoorwaarde 60 jaar vanaf 1 juli 2021. Deze cao nr. 143 is van onbepaalde duur. De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar beroepsverleden blijft behouden.

Om het voordeel van een SWT-regeling zware beroepen op 60 jaar met 35 jaar beroepsverleden te kunnen genieten, is een sectorale (of ondernemings)cao vereist, ter uitvoering van cao nr. 143.

De NAR heeft tevens cao nr. 153  en cao nr. 155  afgesloten om de werkloze met SWT toe te laten om een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid te vragen. Om deze vrijstelling te kunnen genieten moet er een sectorale cao gesloten worden die verwijst naar cao nr. 153 en nr. 155.

 

Medische redenen

Dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag werd verlengd door de NAR bij cao nr. 150 . Dit stelsel is toegankelijk voor werknemers die een erkenning hebben als mindervalide werknemer of werknemer met ernstige lichamelijk problemen. De voorwaarden zijn nog steeds op 58 jaar met 35 jaar beroepsloopbaan.

Cao nr. 150 treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt tot 30 juni 2023.

Een ondernemings- of sectorale cao is niet vereist.

 

Lange loopbaan

De voorwaarden voor het stelsel lange loopbaan waren: 59 jaar en 40 jaar beroepsverleden tot 30 juni 2021.

De NAR heeft via cao nr. 152  de leeftijdsvoorwaarde voor dit stelsel verhoogd naar 60 jaar voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2021. De loopbaanvoorwaarde van 40 jaar blijft behouden.

Een ondernemings- of sectorale cao is niet vereist voor het recht op een bedrijfstoeslag.

De NAR heeft tevens cao nr. 153  en cao nr. 155  afgesloten om de werkloze met SWT toe te laten om een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid te vragen. Om deze vrijstelling te kunnen genieten moet er een sectorale cao gesloten worden die verwijst naar cao nr. 153 en nr. 155.

 

Onderneming in moeilijkheden/herstructurering

Ondernemingen die door de minister van Werk worden erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kunnen een verlaging van de leeftijd in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vragen. De mogelijkheid hiertoe is voor zien in een cao van de NAR.

 

De NAR heeft cao 136  gesloten, waarin volgende tijdspad vervat zit:

•             58 jaar voor de periodes van erkenning tussen 01.01.2019 en 30 december 2019

•             59 jaar voor de periodes van erkenning tussen 31 december 2019 en 30 december 2020

•             60 jaar voor de periodes van erkenning vanaf 31 december 2020

 

De anciënniteitsvoorwaarde blijft onveranderd:

•             10 jaar beroepsverleden als werknemer in de sector in de 15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst; Of

•             20 jaar beroepsverleden als werknemer het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Een ondernemingscao in uitvoering van cao nr. 136 is noodzakelijk om van dit stelsel gebruik te kunnen maken.

De NAR heeft tevens cao nr. 154  en cao nr. 155  afgesloten om de werkloze met SWT toe te laten om een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid te vragen. Om deze vrijstelling te kunnen genieten moet de ondernemingscao verwijzen naar cao nr. 154 en nr. 155.

Welk stelsel?

Voorwaarden vanaf 2021 – 30 juni 2023

Algemeen stelsel (cao nr. 17)

Leeftijd: 62 jaar

Beroepsverleden:

 • mannen: 40 jaar
 • vrouwen: 37 jaar  (2021), 38 jaar (2022), 39 jaar (2023) en 40 jaar (2024)

Stelsel zeer lange loopbaan

Leeftijd: 60 jaar

Beroepsverleden: 40 jaar

Stelsel zwaar beroep (residuair)

 

Leeftijd: 60 jaar

Beroepsverleden: 35 jaar

Stelsel medische redenen

Leeftijd: 58 jaar

Beroepsverleden: 35 jaar

Stelsel vanaf 60 jaar met

33 jaar beroepsverleden ((+ 20 jaar nachtarbeid/zwaar beroep of ongeschiktheid in de bouwsector)

Leeftijd: 60 jaar

Beroepsverleden: 33 jaar

Erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden / herstructurering

Leeftijd: 60 jaar

Beroepsverleden: 10/20 jaar

Bronnen:

 • Cao nr. 150 van 15 juli 2021 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, inzien zij worden ontslagen.
 • Cao nr. 151 van 15 juli 2021 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn.
 • Cao nr. 152 van 15 juli 2021 tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen
 • Cao nr. 153 van 15 juli 2021 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben.
 • Cao nr. 155 van 15 juli 2021 tot vaststelling, voor 2023 tot 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
 •  Cao nr. 154 van 15 juli 2021 tot vaststelling, van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
 •  Cao nr. 155 van 15 juli 2021 tot vaststelling, voor 2023 tot 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
 • Cao nr. 136 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering.
 • Cao nr. 143 van 23 april 2019 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen (periode vanaf 1.7.2021).

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , ontslag , sociaal overleg , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer