Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren te helpen verlichten, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar.

Bestaande toestand

Iedere bezoldigde overeenkomst als student is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen, behalve:

indien de student werkt op basis van een studentenovereenkomst zoals bedoeld bij Titel VII van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
voor maximum 475 uren bij één of meerdere werkgevers (= het contingent);
buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Onder periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling wordt verstaan: de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is.

De student en zijn werkgever zijn dan geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar enkel een 'solidariteitsbijdrage'.

Nieuwe maatregel

Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 stelt dat de uren die door een student in het kader van een studentenovereenkomst worden gepresteerd tijdens Q2 2020 niet in rekening gebracht worden voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren.

Wat kan Attentia voor u doen?

Wij kunnen een ontwerp van studentenovereenkomst voor u opstellen.

 

Bron:

  • Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28 april 2020.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , student , wetgeving