Op 15 maart 2023 werden de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, het eens over een afsprakenkader omtrent de verlenging, de bevestiging en verduidelijking van een aantal sociale dossiers.

 

Wat voorafging:

Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners over de loon-en arbeidsvoorwaarden.  In het najaar van 2022 geraakten ze het niet eens bij het loonoverleg door de strenge loonnorm die geen opslag boven de index mogelijk maakte.

Op 15 maart 2023 geraakten ze het wel eens omtrent de verlenging, bevestiging en verduidelijking van een aantal arbeidsthema’s met als uitgangspunt het akkoord van 8 juni 2021.

 

De voornaamste afspraken op een rijtje :

 

Verlengingen

Verlenging van de fiscaal vriendelijke en administratief eenvoudige overuren

Het akkoord verlengt vooreerst de mogelijkheid voor bedrijven om een beroep te doen op “120 relance-overuren” en dit tot 30/06/2025. Dit gaat om vrijwillige overuren die ondermeer vrij zijn van RSZ-bijdragen en personenbelasting; deze uren geven geen recht op een overloontoeslag en moeten niet worden gerecupereerd.

De soepelere regeling voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden (cao 159) wordt met twee jaar verlengd.

Landingsbanen voor maatwerkbedrijven

Versoepeling van loopbaanvoorwaarden (25 jaar) bij instap vanaf 55 jaar, enkel voor deze specifieke doelgroep van mensen met arbeidshandicap.

De verlenging van brugpensioenregelingen en landingsbanen in specifieke situaties

De stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – waar werknemers met o.m. een lange en/of zeer lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering een beroep op kunnen doen bij een ontslag vanaf 60 jaar – worden verlengd tot 30 juni 2025. Het gaat hier niet over het algemene stelsel SWT (dat voor onbepaalde duur geldt) maar over aparte stelsels voor bepaalde doelgroepen.

Op voorwaarde dat de ‘retroactiviteit’ inzake Decava (= werkgeversbijdrage op bedrijfstoelage ten laste van de werkgever inzake SWT) niet opgelegd wordt, zijn de sociale partners overeengekomen om de vergoedingen inzake SWT en 'tijdelijke werkloosheid bedienden’ te indexeren volgens de geldende methoden.

Andere zaken die verlengd worden

  • Werkgeversbijdrage van 0,10 % voor vormingsinspanningen ten voordele van de personen die tot risicogroepen behoren
  • Systeem innovatiepremie
  • Vrijstelling van startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen
  • 80-20 regeling in kader van tussenkomst werkgever in openbaar vervoer
  • Het behoud van de totale boete voor niet aanbieden van outplacement op 1800 euro.

 

Herbevestiging

Herbevestiging van de fiscale en sociale standstill inzake 2e pensioenpijler

De sociale partners vragen gezamenlijk, net zoals in juni 2021, om nu niet in te grijpen in de 2e pensioenpijler om het traject tot verdere verdieping en democratisering van het aanvullend pensioen niet te hypothekeren en dit tot 1/01/2028. De federale regering had deze vraag van de sociale partners reeds op 8 juni 2021 volmondig onderschreven.

De herbevestiging van afspraken rond het minimumloon

Dit houdt de vraag in om op 1/04/2024 en nog eens op 1/4/2026 de minimumlonen op te trekken.

 

Verduidelijking

Duidelijkheid rond het toepassingsgebied van cao 90 (collectieve bonusplannen)

Op 22 februari 2022 brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad het éénparig advies nr. 2275 uit over ondermeer de administratieve praktijk (en meer bepaald het onzeker karakter) van de FOD WASO bij de marginale controle betreffende de doelstellingen van de collectieve bonusplannen.

De sociale partners vragen nu unaniem dat de FOD WASO in het kader van de marginale controle van de doelstelling, het advies van de Nationale Arbeidsraad zou respecteren, en stopt met toetredingsaktes af te wijzen op basis van standpunten die niet stroken met voormeld unaniem advies.

 

Timing

De vakbonden en werkgevers moeten dit akkoord nog voorleggen aan hun achterban.  Met het oog op de rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers is de vraag dat aan alle elementen uit het afsprakenkader zo snel mogelijk en ten  laatste op 1 juni 2023 uitvoering wordt gegeven.

Ook de regering dient dit akkoord te bekijken en voor sommige thema’s zullen wetgevende teksten nodig zijn. Voor de sectoren is het erg belangrijk dat de teksten er zijn zodat men het kader kent voor sectorale onderhandelingen.

We volgen dit op de voet en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.

 

 

 

Bron:

VBO- https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/sociaal-overleg/sociaal-overleg/uitvoering-van-het-sociaal-akkoord-de-eindmeet-is-bereikt/

Bericht groep van 10


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer