Op 31 oktober 2018 is in een het Belgisch Staatsblad een wet verschenen die de regels betreffende het scholingsbeding versoepelt indien de gevolgde opleiding leidt tot een knelpuntberoep.

 

Indien een werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding op kosten van zijn werkgever volgt, kan er een scholingsbeding gesloten worden. Hierdoor verbindt de werknemer zich ertoe een gedeelte van de kost van de opleiding terug te betalen aan de werkgever indien hij de onderneming verlaat voor het verstrijken van een bepaalde periode.

Het afsluiten van een scholingsbeding is evenwel enkel mogelijk indien het jaarloon van de werknemer lager is dan € 34.180 (bedrag sinds 01.01.2018).

Vanaf 10 november 2018 geldt deze loonsvoorwaarde niet meer indien de opleiding, waarvoor een scholingsbeding wordt afgesloten, leidt tot een beroep die voorkomt op de gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies. De wet voorziet ook de mogelijkheid dat er per koninklijk besluit, na advies van de NAR, één lijst wordt opgesteld die geldt voor alle Gewesten.

Ook voor werknemers met een lager jaarloon kan er dus een scholingsbeding gesloten worden, indien de gevolgde opleiding leidt tot een knelpuntberoep.

De overige voorwaarden voor het scholingsbeding blijven ongewijzigd:

  • De vorming moet de werknemer toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die desgevallend ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
  • De vorming dient ofwel tenminste 80 uren te bereiken ofwel een waarde hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (zijnde 3.187,62 € op 01.09.2018).
  • De vorming mag zich niet situeren in het wettelijk of reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven.

 

Bron:

  • Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, BS 31 oktober 2018

 


Lees meer nieuws over: Newsletter , Tewerkstelling , Werken met personeel , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer