De ministerraad van 13 mei 2022 heeft op voorstel van de minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de responsabilisering van de werknemers en de werkgevers inzake de “terug-naar-werk-trajecten”. 

Ook heeft de ministerraad kennis genomen van twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende deze “terug-naar-werk-trajecten”.

 

Het “terug-naar-werk-traject” in de uitkeringsverzekering voor werknemers heeft tot doel om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een activiteit die past bij zijn mogelijkheden en noden. Deze begeleiding wordt gecoördineerd door een “terug-naar-werk-coördinator” na een doorverwijzing door de adviserend arts of na een vraag van de gerechtigde zelf.

 

Tijdens het begrotingsconclaaf in het najaar van 2021 werd besloten om de bij dit re-integratieproces betrokken partijen, namelijk werknemers, werkgevers, mutualiteiten, regio’s en artsen te responsabiliseren.

 

Opdat effectief kan worden nagegaan of een “terug-naar-werk-traject” kan worden opgestart, is een actieve medewerking van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde met de adviserend arts en de “terug- naar-werk-coördinator” onontbeerlijk. Daartoe werd een wetsontwerp betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “terug-naar-werk-trajecten” opgesteld waardoor de wet betreffende de verplichte ziektekostenverzekering en de uitkeringen zal worden gewijzigd.

 

Bovendien, indien de medewerking van de werknemer aan het “terug-naar-werk-traject” noodzakelijk is, geldt hetzelfde voor de werkgever. De responsabilisering van de werkgevers zal zich vertalen door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd waarvan het aantal werknemers die in invaliditeit zijn getreden beduidend hoger ligt dan het gemiddelde. Deze responsabiliseringsbijdrage werd ingevoerd door de programmawet van 27 december 2021 en bepalingen die in werking getreden zijn op 1 januari 2022. Het blijkt echter nog noodzakelijk om via een koninklijk besluit de criteria vast te stellen van de bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit en om bepaalde verduidelijkingen en aanpassingen aan te brengen aan de voornoemde programmawet van 27 december 2021.

 

Het voorontwerp van wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “terug-naar-werk-trajecten” wordt ter ondertekening voorgelegd aan de koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wordt voor dringend advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor de loontrekkenden van het RIZIV. De twee laatste projecten worden voor dringend advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

 

Na ontvangst van de adviezen worden deze drie projecten ter analyse voorgelegd aan een interkabinettenwerkgroep, waarna ze worden voorgelegd aan de ministerraad.

 

Bron :

  • Ministerraad 13 mei 2022

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , absenteïsme , sociale zekerheid , wetgeving , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer