Momenteel wordt ons land zwaar getroffen door de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus COVID-19. In het kader hiervan is de regering genoodzaakt geweest om aan de samenleving beperkende maatregelen op te leggen, die een zware negatieve impact hebben op het economische leven.

 

Om de vaccinatiecampagne te faciliteren en zo het bekomen van een vaccinatiegraad van minstens 70% van de bevolking, wordt voorzien in een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Elke werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

 

De wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 is op 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Recht op betaalde afwezigheid van het werk

Elke werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst, heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

 

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, maar bij voorbeeld ook de tijd nodig voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Indien toepasselijk, wordt het recht toegekend voor elke vereiste injectie.

 

Het recht op betaalde afwezigheid van het werk heeft enkel betrekking op de vaccinatie zelf. Indien de werknemer nadien ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan geldt de gewone regeling inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

 

De afwezigheid van het werk wordt gelijkgesteld met een afwezigheid voor klein verlet. Het normale loon voor deze afwezigheid wordt  berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

 

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en zo spoedig mogelijk vanaf het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is. Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

 

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. In zoverre de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden.

 

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

 

Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet. Het is de werkgever niet toegestaan om de reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

 

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze wet is in werking getreden op 9 april 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2021. Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad, de regeling nog verlengen, zonder evenwel de datum van 30 juni 2022 te overschrijden.

 

Bron:

  • De wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 9 april 2021

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , tewerkstelling , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer