Principe

De bedragen van de voorzieningen voor vakantiegeld 2018 die in de balansen op 31 december 2017 worden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard zijn bekend. De bedragen welke worden geboekt in de per 31 december 2017 afgesloten balansen als voorziening voor het in 2018 uit te betalen vakantiegeld, worden slechts als fiscaal aftrekbare beroepskosten beschouwd in de mate dat zij de volgende grenzen niet overschrijden:

  • 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2017 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel genieten van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers verminderd met het aanvullend vakantiegeld (*) dat in 2017 is toegekend (dat aanvullend vakantiegeld mag ook niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag waarop bovenvermeld percentage moet worden toegepast).
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2017 zijn toegekend aan de arbeiders en leerlingen.

 

Onder veranderlijke bezoldigingen wordt verstaan: de normale periodieke (niet vaste) bezoldigingen, zoals commissielonen, premies en lonen voor gepresteerde overuren. Het vakantiegeld zelf, de eindejaarspremie of 13de maand en de andere gelijkaardige vergoedingen mogen niet in de berekeningsgrondslag van de provisie vakantiegeld worden opgenomen. Het aan flexi-jobwerknemers in 2017 toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2018 te betalen vakantiegeld worden opgenomen aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon moet uitbetalen.

 

Bijzonderheden voor bedienden die uit dienst zijn

De bezoldigingen van de bedienden die de onderneming in de loop van het (boek)jaar hebben verlaten, worden uitgesloten uit de berekeningsgrondslag van de provisie vakantiegeld.

 

(*) Het betreft het vakantiegeld voor de dagen waarop bedienden aanvullende vakantie hebben genomen omdat zij bij de aanvang of hervatting van de activiteit nog geen recht hadden op gewone vakantie. Het aanvullend vakantiegeld stemt overeen met het gewone loon voor de genomen dagen aanvullende vakantie en wordt gefinancierd door een voorafname op het wettelijk dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.


Lees meer nieuws over: Verloning , sociale zekerheid , verlof , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer