Op 28 april 2023 is een wet gepubliceerd die voorziet in een maximale opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer van 13 weken en dit voor alle arbeiders en bedienden. 

De wet treedt in werking zes maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 28 oktober 2023

Opzeggingen betekend vóór 28 oktober 2023 blijven hun gevolgen behouden. 

 

Maximum opzeggingstermijn van 13 weken  

Deze wetswijziging heeft betrekking op de opzeggingstermijn gegeven door de werknemer of het nu gaat om een arbeider, lagere of hogere bediende.  

Indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst die ingaat vóór 1 januari 2014, dan zal de maximum opzeggingstermijn 13 weken bedragen en niet hoger zoals het geval kon zijn voor hogere bedienden. Vóór deze aanpassing was er eveneens onduidelijkheid omtrent de opzeggingstermijn gegeven door een arbeider. Deze maximumtermijn van 13 weken geldt ook voor de arbeiders.  

 

Is er een wijziging aan de opzeggingstermijn bij opzeg door de werkgever? 

Door het wijzigen van bepaalde artikelen in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut lijkt het dat ook de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever aan een werknemer die vóór 1 januari 2014 in dienst is gekomen, zal aangepast worden.   

De opzeggingstermijn is ook hier het resultaat van de som van een opzeggingstermijn berekend op basis van de anciënniteit op 31 december 2013 en een opzeggingstermijn berekend op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014. 

In de huidige regelgeving is deze opzeggingstermijn berekend op een forfaitaire basis die verschilt naargelang men een lagere of hogere bediende is, meer bepaald 3 maand per schijf van 5 jaar of 1 maand per begonnen anciënniteitsjaar.  

Door de recente wetswijziging is het deel van de opzeggingstermijn berekend vóór 2014 gebaseerd op algemene bepalingen die golden op 31 december 2013. 

Volgens onze gegevens is het niet de bedoeling van de wetgever om dit aan te passen en zal dit in de toekomst ook rechtgezet worden. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Bron:

  • Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023. 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , eenheidsstatuut , ontslag , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer